Ay: Ocak 2022

Hayat Sigortaları Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da “lehdar” denir. Sigortalı ile […]
Read more

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sigortanın Kapsamı Madde1-Seyahat Sağlık Sigortası Ulaşım Yollarından Herhangi Birisini Kullanarak Yurt İçinde, Yurt Dışına Veya Yurt Dışından Ülkemize Seyahat Edenleri, Seyahatlerı Esnasında Karşılaşabilecekleri Sağlık Risklerine Karşı Koruyan Bir Özel Sigorta Türüdür. Sigortacı, Seyahat Sırasında Poliçenin Geçerlilik Tarihleri Arasında Meydana Gelen Bir Kaza Veya Önceden Mevcut Bir Duruma Bağlı Olmayan Hastalık Hali Sonucunda, Planlanan Seyahat Süresi […]
Read more

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Sigorta Teminatının KapsamıMadde 1Sigortacı Bu Poliçede Gösterilen Cam Ve Aynaları Kırılma Neticesinde Uğrayacakları Ziya Ve HasarlaraKarşı Aşağıdaki Şartlarla Temin Eder.Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan HallerMadde 2Aksine Sözleşme Yoksa Aşağıdaki Haller Sigorta Teminatı Dışındadır:A) Başka Bir Sigorta İle Temin Edilmemiş Olmak Şartile Yangından, Yıldırımdan, İnfilaktan Ve BirYangında Söndürme Ve Kurtarma Hareketlerinden Husule Gelen Ziya Ve […]
Read more

Yangın Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993A- Sigortanın KapsamıA.L- Sigortanın KapsamıBu Sigorta İle Yangının, Yıldırımın, İnfilakın Veya Yangın Ve İnfilak Sonucu Meydana Gelen Duman, BuharVe Hararetin Sigortalı Mallarda Doğrudan Neden Olacağı Maddi Zararlar, Sigorta Bedeline Kadar TeminOlunmuştur.A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı2.1- Taşınmaz Mallarda:1.1- Aksine Sözleşme Yoksa; Binaların Dışındaki Bahçıvan Evi, Garaj, Su Deposu, Kömürlük Gibi Eklentilerİle Binaların İçlerinde […]
Read more