Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Sigorta Teminatının Kapsamı
Madde 1
Sigortacı Bu Poliçede Gösterilen Cam Ve Aynaları Kırılma Neticesinde Uğrayacakları Ziya Ve Hasarlara
Karşı Aşağıdaki Şartlarla Temin Eder.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
Madde 2
Aksine Sözleşme Yoksa Aşağıdaki Haller Sigorta Teminatı Dışındadır:
A) Başka Bir Sigorta İle Temin Edilmemiş Olmak Şartile Yangından, Yıldırımdan, İnfilaktan Ve Bir
Yangında Söndürme Ve Kurtarma Hareketlerinden Husule Gelen Ziya Ve Hasarlar,
B) Sigortalı Cam Ve Aynaların Bulunduğu Bina Ve Mahallerde Yapılan İnşaat Ve Tadilat Dolayısiyle Husule
Gelen Ziya Ve Hasarlar,
C) Cam Ve Aynaların Kırılması Dolayısiyle Üzerinde Bulunan Tezyinat Ve Yazıların Bozulmasından Husule
Gelen Ziya Ve Hasarlar,
D) Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketlerinin Ve Bunların Gerektirdiği Askeri Ve İnzibati
Hareketlerin Sebep Olduğu Bütün Ziya Ve Hasarlar.
E) 3 Üncü Maddenin (J) Bendinde Belirtilen Zararlar Hariç Olmak Üzere, 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanununda Belirtilen Terör Eylemleri Ve Bu Eylemlerden Doğan Sabotaj İle Bunları Önlemek Ve Etkilerini
Azaltmak Amacıyla Yetkili Organlar Tarafından Yapılan Müdahaleler Sonucunda Meydana Gelen
Zararlar.
Teminat Dışında Kalan Haller
Madde 3
Aşağıdaki Haller Sigorta Teminatı Dışındadır:
A) Sigortalı Cam Ve Aynaların Bulunduğu Bina Ve Mahallerin Yıkılması Ve Çökmesi (İnhidam).
B) Sigortalı Cam Ve Aynaların Yerlerine Konması, Takılması Veya Yerlerinden Çıkarılmasile Kaide Ve
Çerçevelerinde Yapılan Tamirler Ve Yerlerinin Değiştirilmesi Ve Nakilleri Esnasında Vukua Gelecek Ziya Ve
Hasarlar.
C) Sigorta Ettiren Veya Kendisile Birlikte İkamet Eden Ailesi Efradı Ve Müstahdemleri Tarafından Kasten
İka Olunacak Ziya Ve Hasarlar.
D) Sigortalı Cam Ve Aynaların Satıhlarında Meydana Gelecek Çizilmeler Ve Sıçrak Halinde Kopmalar,
E) Kaide Ve Çerçevelerinin Ayıp Ve Kusurları Neticesinde Sigortalı Cam Ve Aynalarda Harici Bir Tesir
Olmaksızın Meydana Gelecek Ziya Ve Hasarlar,
F) Zelzele, Seylâp, Su Basması, Yanardağ İndifaı Neticesinde Sigortalı Cam Ve Aynalarda Meydana Gelen
Ziya Ve Hasarlar,
G) Harp, Her Türlü Harp Olayları, İstila, Yabancı Düşman Hareketleri Muhasamat (Harp İlan Edilmiş Olsun
Olmasın) İç Harp, İhtilal, İsyan, Ayaklanma Ve Bunların Gerektirdiği İnzibati Ve Askeri Hareketler
Sebebiyle Meydana Gelen Bütün Ziya Ve Hasarlar,
H) Herhangi Bir Nükleer Yakıttan Veya Nükleer Yakıtın Yanması Sonucu Nükleer Artıklardan Veya
Bunlara Atfedilen Sebeplerden Husule Gelen İyonlayıcı Radyasyonların Veya Radyo-Aktivite
Bulaşmalarının Ve Bunların Gerektirdiği Askeri Ve İnzibati Tedbirlerin Sebep Olduğu Bütün Ziya Ve
Hasarlar; (Bu Bentte Geçen Yanma Deyimi Kendi Kendini İdame Ettiren Herhangi Bir Nükleer Ayrışım
“Fission” Olayını Da Kapsayacaktır).
İ) Kamu Otoritesi Tarafından Sigortalı Cam Ve Aynalar Üzerinde Yapılacak Tasarruflar Sebebiyle
Meydana Gelen Bütün Ziya.Ve Hasarlar.
J) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Belirtilen Terör Eylemleri Ve Bu Eylemlerden Doğan Sabotaj
Sonucunda Oluşan Veya Bu Eylemleri Önlemek Ve Etkilerini Azaltmak Amacıyla Yetkili Organlar
Tarafından Yapılan Müdahaleler Sonucu Meydana Gelen Biyolojik Ve/Veya Kimyasal Kirlenme, Bulaşma
Veya Zehirlenmeler Nedeniyle Oluşacak Bütün Zararlar.
Sigortanın Başlangıcı Ve Sonu
Madde 4
Sigorta, Poliçede Başlama Ve Sona Erme Tarihleri Olarak Yazılan Günlerde, Aksi Kararlaştırılmadıkça,
Türkiye Saati İle Öğleyin 12.00’de Başlar Ve Öğleyin Saat 12.00’de Sona Erer.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü
Madde 5
Sigortacı Bu Sigortayı, Sigorta Ettirenin Rizikonun Hakiki Durumunu Bildirmek Üzere Teklifnamede,
Teklifname Yoksa Poliçe Ve Eklerinde Yazılı Beyanına Dayanarak Kabul Etmiştir.
Sigorta Ettirenin Beyanı Hakikate Aykırı Veya Eksik İse, Sigortacının Sözleşmeyi Yapmamasını Veya Daha
Ağır Şartlarla Yapmasını Gerektirecek Hallerde:
A) Sigorta Ettirenin Kasdı Varsa, Sigortacı, Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde
Sözleşmeden Cayabilir Ve Riziko Gerçekleşmiş İse Tazminatı Ödemez. Cayma Halinde Sigortacı Prime
Hak Kazanır.
B) Sigorta Ettirenin Kasdı Bulunmaz İse, Sigortacı Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde
Sözleşmeyi Fesheder Veya Prim Farkını Almak Suretiyle Akdi Yürürlükte Tutar.
Sigorta Ettiren Talep Edilen Prim Farkını Kabul Etmediğini 15 Gün İçinde Bildirdiği Takdirde, Akit
Feshedilmiş Olur.
Sigortacı Tarafından Yapılan Fesih İhbarı Postaya Veya Notere Verildiği Tarihten İtibaren 15 Gün Sonra
Öğleyin Saat 12.00’de, Sigorta Ettiren Tarafından Yapılan Fesih İhbarı İse Postaya Veya Notere Verildiği
Tarihi Takip Eden Gün Öğleyin Saat 12.00’de Hüküm İfade Eder.
Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin Primi Sözleşmenin Sigortacı Tarafından Feshi
Halinde Gün Esası, Sigorta Ettiren Tarafından Feshi Halinde İse Kısa Müddet Esası Üzerinden Hesap Edilir
Ve Fazlası Geri Verilir.
C) Süresinde Kullanılmayan Cayma, Fesih Veya Prim Farkını Talep Etme Hakkı Düşer.
D) Sigorta Ettirenin Kasdı Bulunmadığı Takdirde Riziko;
1- Sigortacı Durumu Öğrenmeden Önce Veya
2- Sigortacının Fesih İhbarında Bulunabileceği Süre İçinde Veyahut,
3- Bu İhbarın Hüküm İfade Etmesi İçin Geçecek Süre İçinde, Gerçekleşirse, Sigortacı Tahakkuk Ettirilen
Prim İle Tahakkuk Ettirilmesi Gereken Prim Arasındaki Nisbet Dairesinde Tazminattan İndirim Yapar.
Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü Ve Sonuçları
A- Yer Ve Hal Değişikliği
Madde 6
Akdin Yapılmasından Sonra Sigortalı Cam Ve Aynaların Teklifnamede Teklifname Yoksa Poliçe Ve
Eklerinde Beyan Olunan Yeri Veya Hali Sigortacının Muvafakati Olmadan Değiştirildiği Takdirde, Sigorta
Ettiren Bu Değişikliği;
A) Kendisi Tarafından Veya Açık Veya Zımni Rızası İle Bir Başkası Tarafından Yapılmış İse Derhal,
B) Açık Veya Zımni Rızası Olmadan Başka Bir Şahıs Tarafından Yapılmış İse Durumu Öğrenir Öğrenmez,
Ve Her İki Halde De En Geç 8 Gün İçinde Sigortacıya İhbarla Yükümlüdür.
Sigortacı Değişikliği Öğrendiği Tarihten İtibaren, Bu Değişiklik Sözleşmeyi Yapmamasını Veya Daha Ağır
Şartlarla Yapmasını Gerektiriyorsa 8 Gün İçinde;
1- Sözleşmeyi Fesheder Veya
2- Prim Farkını Talep Etmek Suretiyle Akdi Yürürlükte Tutar. Sigorta Ettiren, Talep Edilen Prim Farkını
Kabul Etmediğini 8 Gün İçinde Bildirdiği Takdirde Akit Feshedilmiş Olur.
Sigortacı Tarafından Yapılan Fesih İhbarı Postaya Veya Notere Verildiği Tarihten İtibaren 8 Gün Sonra
Öğleyin Saat 12.00’de, Sigorta Ettiren Tarafından Yapılan Fesih İhbarı İse Postaya Veya Notere Verildiği
Tarihi Takip Eden Gün Öğleyin Saat 12.00’de Hüküm İfade Eder.
Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin Primi, Sözleşmenin Sigortacı Tarafından Feshi
Halinde Gün Esası, Sigorta Ettiren Tarafından Feshi Halinde İse Kısa Müddet Esası Üzerinden Hesap Edilir
Ve Fazlası Geri Verilir.
Süresinde Kullanılmayan Fesih Veya Prim Farkını Talep Etme Hakkı Düşer. Sigortalı Cam Ve Aynaların
Teklifnamede, Teklifname Yoksa Poliçe Ve Eklerinde Beyan Olunan Yerinin Veya Halinin Değiştiğini
Öğrenen Sigortacı, Sigorta Primini Tahsil Etmek Gibi Sigorta Sözleşmesinin Aynen Devamına Razı
Olduğunu Gösteren Bir Harekette Bulunursa Fesih Veya Prim Farkını Talep Etme Hakkı Düşer.
Sigortalı Cam Ve Aynaların Yer Ve Halinde Rizikoyu Ağırlaştırıcı Değişiklikleri, Sigorta Ettiren İhbar Süresi
İçersinde Kasden Bildirmemişse, İhbar Süresinden Sonra Gerçekleşen Hasarlara Ait Tazminat Hakkı
Düşer, İhbar Yükümlülüğüne Riayetsizlik Kasıtlı Değilse, Alınan Primle Alınması Gereken Prim Arasındaki
Orantıya Göre Tazminattan İndirim Yapılır. Değişikliğin Rizikoyu Hafifletici Mahiyette Olduğu Ve Daha Az
Prim Tatbikini Gerektirdiği Anlaşılır İse, Bu Değişikliğin Yapıldığı Tarihten Sözleşmenin Sona Ermesine
Kadar Geçecek Süre İçin Gün Esasına Göre Bulunacak Prim Farkı Sigorta Ettirene Geri Verilir.
Bu Madde Hükümleri Sigortalıya Da Aynen Uygulanır.
B- Mülkiyet Değişikliği
Madde 7
Sigortalı Malın Mülkiyetinde Bir Değişiklik Olduğu Takdirde Sigortanın Hükmü Devam Eder Ve
Sigortalının Poliçeden Doğan Hak Ve Borçları Yeni Hak Sahiplerine İntikal Eder. Bu Takdirde Sigorta
Ettiren Veya Sigortanın Mevcudiyetini Öğrenen Yeni Hak Sahipleri Ve Bir Keyfiyetini On Beş Gün İçinde
Sigortacıya Bildirmekle Yükümlüdür. Bu Yükümlülük Yerine Getirilmez İse Sigortacı Sorumluluktan
Kurtulur.
Sigortacı Değişikliği, Yeni Hak Sahipleri De Sigortanın Mevcudiyetini De Öğrendiği Tarihten İtibaren 8
Gün İçinde Sigortayı Feshedebilir. Süresinde Kullanılmayan Fesih Hakkı Düşer.
Poliçenin Sigortacı Tarafından Feshi Halinde Fesih İhbarı Postaya Veya Notere Verildiği Tarihten İtibaren
8 Gün Sonra Öğleyin Saat 12.00’de Yeni Hak Sahipleri Tarafından Feshi Halinde İse Fesih İhbarı Postaya
Veya Notere Verildiği Tarihi Takip Eden Gün Öğleyin Saat 12.00’de Hüküm İfade Eder.
Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin Primi, Sözleşmenin Sigortacı Tarafından Feshi
Halinde Gün Esası, Yeni Hak Sahipleri Tarafından Feshi Halinde İse Kısa Müddet Esası Üzerinden Hesap
Edilir Ve Fazlası Yeni Hak Sahiplerine Geri Verilir.
Sigortalı Malın Malikinin Değişmesi Anında Mevcut Prim Borçlarından Sigorta Ettiren Fesih Hakkını
Kullanmayan Yeni Hak Sahipleri İle Birlikte Sorumludur.
Sigorta Ettirenin Ölümü Halinde Bu Sigortadan Doğan Bütün Hak Ve Borçlar Olduğu Gibi Yeni Hak
Sahiplerine İntikal Eder.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması Ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 8
Sigorta Priminin Tamamının, Primin Taksitle Ödenmesi Kararlaştırılmışsa Peşinatın (İlk Taksit) Akit Yapılır
Yapılmaz Ve En Geç Poliçenin Teslimi Karşılığında Ödenmesi Gerekir. Aksi Kararlaştırılmadıkça, Prim Veya
Peşinat Ödenmediği Takdirde Poliçe Teslim Edilmiş Olsa Dahi Sigortacının Sorumluluğu Başlamaz Ve Bu
Husus Poliçenin Ön Yüzüne Yazılır.
Sigorta Ettiren Kimse, Sigorta Primini Veya Primin Taksitle Ödenmesi Kararlaştırıldığı Takdirde Peşinatını,
Sigorta Poliçesinin Teslim Edildiği Günün Bitimine Kadar Ödemediği Takdirde Temerrüde Düşer Ve Prim
Borcunu Temerrüde Düştüğü Tarihi Takip Eden 30 Gün İçinde Dahi Ödemediği Takdirde Sigorta
Sözleşmesi Hiç Bir İhtara Gerek Olmaksızın Feshedilmiş Olur. Prim Ödenmemiş Olmasına Rağmen
Poliçenin Teslimi İle Sigortacının Mesuliyetinin Başlayacağının Kararlaştırıldığı Hallerde, Bu Bir Aylık
Sürenin İlk 15 Gününde Sigortacının Sorumluluğu Devam Eder.
Primin Taksitle Ödenmesi Kararlaştırıldığı Takdirde, Taksitlerin Kesin Ödeme Zamanı, Miktarı Ve
Vadesinde Ödenmemesinin Sonuçları Poliçe Üzerine Yazılır Veya Poliçe İle Birlikte Yazılı Olarak Sigorta
Ettirene Bildirilir.
Sigorta Ettiren Kimse, Kesin Vadeleri Poliçe Üzerinde Belirtilen Ya Da Yazılı Olarak Kendisine Bildirilmiş
Olan Prim Taksitlerinin Herhangi Birini Vade Günü Bitimine Kadar Ödemediği Takdirde Temerrüde Düşer.
Sigorta Ettiren, Prim Borcunu Temerrüde Düştüğü Tarihi Takip Eden 15 Gün İçinde Ödemediği Takdirde
Sigorta Teminatı Durur. Rizikonun Gerçekleşmemesi Kaydıyla, Teminatın Durduğu Süre İçinde Prim
Borcunun Ödenmesi Halinde Teminat Durduğu Yerden Devam Eder. Sigorta Teminatının Durduğu
Tarihten İtibaren 15 Gün İçerisinde Prim Borcunun Ödenmemesi Halinde, Sigorta Sözleşmesi Hiç Bir
İhtara Gerek Olmaksızın Feshedilmiş Olur.
Poliçenin Ön Yüzüne Yazılması Kaydıyla, Rizikonun Gerçekleşmesiyle Henüz Vadesi Gelmemiş Prim
Taksitlerinin Sigortacının Ödemekle Yükümlü Olduğu Tazminat Miktarını Aşmayan Kısmı, Muaccel Hale
Gelir.
Bu Madde Uyarınca Sigorta Sözleşmesinin Feshedilmiş Sayıldığı Hallerde, Sigortacının Sorumluluğunun
Devam Ettiği Süreye Tekabül Eden Prim Gün Esası Üzerinden Hesap Edilerek Fazlası Sigorta Ettirene
İade Edilir.
Hasar Vukuunda Sigortalının Yükümlülükleri
Madde 9
Sigortalı, Hasar Vukuunda Aşağıdaki Hususları Yerine Getirmekle Yükümlüdür:
A) Hasarın Vukuunu, Öğrendiği Tarihten İtibaren En Geç 5 Gün İçinde Sigortacıya İhbar Etmek,
B) Sigortalı Değilmişcesine Gerekli Kurtarma Ve Korunma Tedbirlerini Almak Ve Bu Maksatla Sigortacı
Tarafından Verilecek Talimata Elinden Geldiği Kadar Uymak,
C) Hasarlanan Cam Ve Aynaların Yerinde Ve Durumunda Zaruri Haller Dışında Bir Değişiklik
Yapılmamasını Sağlamak,
D) Hasarın Sebebi İle Hangi Hal Ve Şartlar Altında Vukua Geldiğini Tayine, Ziya Ve Hasar Miktarıyla
Delilleri Tesbite Yararlı Ve Sigortalı İçin Sağlanması Mümkün, Gerekli Bilgi Ve Belgeleri (Aslı Veya Kendisi
Tarafından Tasdikli Sureti Veyahut Fotokopisi) Sigortacının Talebi Üzerine, Gecikmeksizin Vermek Ve
Rücu Hakkının Kullanılmasına Yararlı, Sigortalı İçin Sağlanabilecek Gerekli Bilgi Ve Belgeleri Temin Ve
Muhafaza Etmek,
E) Ziya Ve Hasarın Tahmini Miktarını Belirtir Bir Tazminat Beyannamesini Makul Ve Muhik Bir Süre İçinde
Sigortacıya Vermek.
F) Tazminat Yükümlülüğü Ve Miktarı İle Rücu Haklarının Tesbiti İçin Sigortacının Yetkili Kıldığı
Temsilcilerinin Sigortalı Cam Ve Aynalara Ve Bunlarla İlgili Belgeler Üzerinde Yapacakları Araştırma Ve
İncelemelere Müsaade Etmek.
G) Sigorta Konusu İle İlgili Başka Bir Sigorta Sözleşmeleri Varsa Bunları Sigortacıya Bildirmek.
Tazminat Hakkının Eksilmesi Veya Düşmesi
Madde 10
Sigortalı, Hasar Vukuundaki Yükümlülüklerini Yerine Getirmez Ve Bunun Sonucu Ziya Ve Hasar
Miktarında Bir Artış Olursa, Sigortacının Ödeyeceği Tazminattan Bu Suretle Artan Kısım İndirilir.
Sigortalı, Rizikonun Tahakkukuna Kasden Sebebiyet Verir Veya Ziya Ve Hasar Miktarını Kasden Arttırıcı
Fiillerde Bulunursa, Bu Poliçeden Doğan Hakları Düşer.
Ziya Ve Hasarın Tesbiti
Madde 11
Bu Poliçe İle Sigortalı Cam Ve Aynalarda Meydana Gelen Ziya Ve Hasarın Miktarı Taraflarca Uyuşularak
Tesbit Edilir.
Taraflar Uyuşamadıkları Takdirde

buy kamagra

, Ziya Ve Hasarın Miktarı Mütehassıs Şahıslar Arasından Seçilecek Ve
Hakem-Bilirkişi Diye Adlandırılan Bilirkişiler Tarafından, Aşağıdaki Hükümlere Tabi Olmak Üzere Tesbit
Edilir:
A) İki Taraf Tek Hakem-Bilirkişi Seçiminde Anlaşamadıkları Takdirde, Taraflardan Her Biri Kendi HakemBilirkişisini Tayin Eder Ve Bu Hususu Noter Eliyle Diğer Tarafa Bildirir Taraf Hakem-Bilirkişileri
Tayinlerinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Ve İncelemeye Geçmeden Evvel Bir Üçüncü Tarafsız HakemBilirkişi Seçerler Ve Bunu Bir Tutanakla Tesbit Ederler. Üçüncü Hakem-Bilirkişi, Ancak Taraf HakemBilirkişilerinin Anlaşamadıkları Hususlarda, Anlaşamadıkları Haller Dahilinde Kalmak Ve Bunamünhasır
Olmak Kaydıyla Karar Vermeye Yetkilidir. Üçüncü Hakem-Bilirkişi Kararını Müstakil Bir Rapor Halinde
Verebileceği Gibi, Diğer Hakem-Bilirkişilerle Birlikte Bir Rapor Halinde De Verebilir. Hakem-Bilirkişi
Raporlan Taraflara Aynı Zamanda Tebliğ Edilir.
B) Taraflardan Herhangi Biri Diğer Tarafça Yapılan Tebliğden İtibaren 15 Gün İçerisinde HakemBilirkişisini Tayin Etmez, Yahut Taraf Hakem-Bilirkişiler Üçüncü Hakem-Bilirkişisinin Seçimi Hususunda 7
Gün İçerisinde Anlaşamazlar İse, Taraf Hakem-Bilirkişisi Veya Üçüncü Hakem-Bilirkişi, Taraflardan Birinin
Talebi Üzerine, Hasar Mahallindeki Ticaret Davalarına Bakmaya Yetkili Mahkeme Başkanı Tarafından
Tarafsız Ve Mütehassıs Şahıslar Arasından Seçilir.
C) Her İki Taraf, Üçüncü Hakem-Bilirkişinin -Bu Şahıs İster Taraf Hakem-Bilirkişilerince, İster Yetkili
Mahkeme Başkanı Tarafından Seçilecek Olsun- Sigortacının Veya Sigortalının İkamet Ettiği Veya Hasarın
Meydana Geldiği Mahal Dışından Seçilmesini İsteme Hakkını Haizdirler Ve Bu İsteğin Yerine Getirilmesi
Gereklidir.
D) Hakem-Bilirkişi Ölür, Vazifeden Çekilir Veya Reddedilir İse, Ayrılan Hakem- Bilirkişi Yerine Yenisi Aynı
Usule Göre Seçilir Ve Tesbit Muamelesine Kaldığı Yerden Devam Edilir.
Sigortalının Ölümü, Tayin Edilmiş Bulunan Hakem-Bilirkişinin Vazifesini Sona Erdirmez. İhtisas Yokluğu
Sebebiyle Hakem-Bilirkişilere Yapılacak İtiraz, Bu Şahısların Öğrenildiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçerisinde
Yapılmadığı Takdirde İtiraz Hakkı Düşer.
E) Hakem-Bilirkişiler İncelemelerinde Tamamen Serbesttirler. H.U.M.K.’Nu Ve Diğer Mevzuat Hükümleri
İle De Bağlı Değildirler.
F) Zıya Ve Hasar Miktarının Tesbiti Zımnında Hakem-Bilirkişiler Gerekli Görecekleri Deliller İle Hasar
Zamanında Mevcut Sigortalı Malın Ve Değerinin Tesbitine Yarayacak Kayıt Ve Belgeleri İsteyebilir Ve
Hasar Mahallinde İncelemelerde Bulunabilirler.
G) Hakem-Bilirkişi Veya Hakem-Bilirkişiler, Yahut Üçüncü Hakem-Bilirkişinin Zıya Ve Hasar Miktarı
Hususunda Verecekleri Kararlar Kesindir, Tarafları Bağlar. Bir Hakem-Bilirkişi Kararına Dayanmadan
Sigortacıdan Tazminat Talep Ve Dava Edilemez.
Hakem-Bilirkişi Kararlarına Ancak, Kararın, Aşikar Olarak Hakiki Durumdan Önemli Şekilde Farklı Olduğu
Anlaşılır İse, İtiraz Edilebilir Ve Bunların İptali Raporun Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Hafta İçinde, Hasar
Mahallindeki Ticaret Davalarına Bakmaya Yetkili Mahkemeden İstenebilir.
H) Taraflar Tazminat Miktarı Hususunda Anlaşmadıkça, Alacak Ancak Hakem-Bilirkişi Kararı İle Muaccel
Olur Ve Zaman Aşımı Kesin Raporun Taraflara Tebliği Tarihinden Evvel İşlemeye Başlamaz. Meğer Ki
Hakem-Bilirkişilerin Tayini İle T.T.K.’Nun 1292. Maddesindeki İhbar Müddeti Arasında 2 Yıllık Süre Geçmiş
Olsun.
İ) Taraflar Kendi Hakem-Bilirkişilerinin Ücret Ve Masraflarını Öderler. Üçüncü Hakem-Bilirkişinin Ücret Ve
Masrafları Taraflarca Yarı Yarıya Ödenir.
J) Ziya Ve Hasar Miktarının Tesbiti, Teminat Verilen Rizikolar, Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri, Aşkın Ve
Menfaat Değeri Altında Sigorta, Sorumluluğun Başlangıcı, Hak Düşürücü Ve Hak Azaltıcı Sebepler
Hususunda Bu Poliçede Ve Mevzuatta Mevcut Hüküm Ve Şartlara Ve Bunların İleri Sürülmesine Tesir
Etmez.
Tazminatın Hesabı
Madde 12
Sigorta Edilen Cam Ve Aynaların Halinde Sigortacı, Sigorta Bedelini Geçmemek Üzere Hasar Anındaki
Zaran Tazmin Eder.
Sigortacı Dilerse Kırılan Cam Ve Aynaları Aynen İkame Edebilir. Bu Durumda Kırılan Cam Ve Aynalar
Sigortacının Malı Olur. Sigorta Bedeli Sigorta Değerinden Eksik Olduğu Takdirde Tazminat Sigorta Bedeli
İle Sigorta Değeri Arasındaki Orana Göre Ödenir.
Hasar Ve Tazminatın Sonuçları
Madde 13
Sigortacı Ödediği Tazminat Miktarınca Hukuken Sigortalı Yerine Geçer. Sigortalı Ve Sigorta Ettiren
Sigortacının İkame Edebileceği Davaya Yararlı Ve Elde Edilmesi Mümkün Belge Ve Bilgileri Vermeye
Mecburdur.
Temin Edilen Rizikonun Gerçekleşmesi İle Tam Hasar Meydana Geldiği Takdirde Sigorta Teminatı Sona
Erer.
Kısmi Hasar Halinde, Sigorta Bedeli Hasar Tarihinden İtibaren Ödenen Tazminat Miktarı Kadar Eksilir.
Sigorta Bedeli Poliçede Muhtelif Birimler (Ünite Veya Gruplar) İtibariyle Ayrı Ayrı Gösterilmiş Ve Bu
Birimlerden (Ünite Veya Gruplardan) Biri Veya Birkaçı Tam Hasara Uğramış İse Bu Birimlere (Ünite Veya
Gruplara) Tekabül Eden Sigorta Teminatı Hasar Tarihinde Sona Erer. Kısmi Hasar Halinde İse Her Birim
(Ünite Veya Grup) İçin Tesbit Edilmiş Olan Sigorta Bedeli Hasar Tarihinden İtibaren Ödenen Tazminat
Miktarı Kadar Eksilir.
Sigorta Bedelinin Eksildiği Hallerde Hasar Tarihinden İtibaren Gün Esası Üzerinden Prim Alınmak
Suretiyle Sigorta Bedeli Eski Miktara Çıkartılabilir.
Kısmi Hasarlarda Taraflar Sigorta Sözleşmesini Feshetme Hakkına Sahiptir. Taraflar Fesih Hakkını Ancak
Tazminat Ödenmeden Önce Kullanabilir.
Sigortacı, Fesih Hakkını Kullandığı Takdirde, Bu Fesih, İhbarın Postaya Veya Notere Verildiği Tarihten
İtibaren 15 Gün Sonra Öğleyin Saat 12.00’de Hüküm İfade Eder Ve Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe
Kadar Geçen Sürenin Primi, Gün Esası Üzerinden Hesap Edilir Ve Fazlası Geri Verilir.
Sigorta Ettiren, Fesih Hakkını Kullandığı Takdirde Bu Fesih, İhbarın Postaya Veya Notere Verildiği Tarihi
Takip Eden Gün Öğleyin Saat 12.00’de Hüküm İfade Eder Ve İşlememiş Sigorta Süresine Ait Prim Geri
Verilmez.
Bırakma
Madde 14
Aksine Sözleşme Yoksa Hasara Uğramış Cam Ve Aynalar Sigortacıya Bırakılamaz.
Çeşitli Hükümler
Vergi, Resim, Harç Ve İdare Masrafları
Madde 15
Sigorta Sözleşmesine, Bedeline Veya Primine İlişkin Olarak Halen Mevcut Ve İleride Konulabilecek Vergi,
Resim Ve Harçlarla Sigorta Sözleşmesinde Gösterilen İdare Masrafı Sigorta Ettirene Aittir.
Tebliğ Ve İhbarlar
Madde 16
Sigorta Ettirenin Veya Sigortalının İhbar Ve Tebliğleri, Sigorta Şirketinin Merkezine Veya Sigorta
Sözleşmesine Aracılık Yapan Acenteye, Noter Aracılığıyla Veya Taahhütlü Mektupla Yapılır.
Sigorta Şirketinin İhbar Ve Tebliğleri De Sigorta Ettirenin Veya Sigortalının Poliçede Gösterilen Adresine,
Bu Adreslerin Değişmiş Olması Halinde İse Sigorta Şirketinin Merkezine Veya Sigorta Sözleşmesine
Aracılık Yapan Acenteye Bildirilerek Son Adresine Aynı Surette Yapılır.
Taraflara İmza Karşılığı Olarak Elden Verilen Mektup Veya Telgraf İle Yapılan İhbar Ve Tebliğler De
Taahhütlü Mektup Hükmündedir.
Ticari Ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması:
Madde 17
Sigortacı, Sigortalıya Ait Öğreneceği Ticari Ve Mesleki Sırların Saklı Tutulmamasından Doğacak
Zararlardan Sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 18
Bu Poliçeden Doğan İhtilaflar Sebebiyle Sigorta Şirketi Aleyhine Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme,
Sigorta Şirketinin Merkezinin Veya Sigorta Akdine Aracılık Yapan Acentenin İkametgâhının Bulunduğu
Veya Hasarın Vukua Geldiği, Sigorta Şirketi Tarafından Açılacak Davalarda İse Davalının İkametgâhının,
Bulunduğu Yerin Ticaret Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemesidir.
Zaman Aşımı
Madde 19
Sigorta Sözleşmesinden Doğan Bütün Talepler İki Yılda Zaman Aşımına Uğrar.
Özel Şartlar
Madde 20
Bu Genel Şartlara Ve Varsa Bunlara İlişkin Klozlara Aykırı Düşmeyen Özel Şartlar Konulabilir.

Previous Post
Newer Post