Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Sigortanın Kapsamı
Madde1-Seyahat Sağlık Sigortası Ulaşım Yollarından Herhangi Birisini Kullanarak Yurt İçinde, Yurt Dışına
Veya Yurt Dışından Ülkemize Seyahat Edenleri, Seyahatlerı Esnasında Karşılaşabilecekleri Sağlık
Risklerine Karşı Koruyan Bir Özel Sigorta Türüdür.
Sigortacı, Seyahat Sırasında Poliçenin Geçerlilik Tarihleri Arasında Meydana Gelen Bir Kaza Veya
Önceden Mevcut Bir Duruma Bağlı Olmayan Hastalık Hali Sonucunda, Planlanan Seyahat Süresi Dışında
Meydana Gelmemesi Kaydıyla, Sigortalı’ya, Poliçede Belirtilen Teminatları Sağlar.
Sigortanın Süresi
Madde 2-Sigortanın Süresi Yurt Dışına Yapılan Seyahatler İçin Ülkemiz Sınırlarından Çıkıldığının
Pasaportla Tespit Edildiği An Başlar, Ülkemiz Sınırlarına Girildiğinin Pasaportla Tespit Edildiği An Sona
Erer. Yurt Dışından Yapılan Seyahatler İçin Sigorta Süresi Ülkemiz Sınırlarına Girildiğinin Pasaportla
Tespit Edildiği An Başlar Yine Ülke Sınırları Dışına Çıkıldığının Pasaportla Tespit Edildiği An Sona Erer.
Yurt İçinde Yapılan Seyahatlerde İse Sigortanın Süresinin Başlangıcı Ve Bitişi Sigorta Poliçesinde Belirtilir.
Asistan Kişi/Şirket
Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında Yer Alan Teminatlarla İlgili Hizmetleri Sigorta Şirketleri Verir.
Seyahat Sağlık Sigortasında Yer Alan Teminatlarla İlgili Hizmetlerin Verilmesi Sigortacı Tarafından
Gerektiğinde Hizmet Satın Alma Sözleşmeleri Aracılığı İle Asistan Kişi/Şirketlere Devredilebilir.
Poliçe İptali
Madde 4- Seyahat Sağlık Sigortası Satın Alan Kişi, Seyahate Gidemediği Durumda Poliçe Başlangıç
Tarihinden En Geç 24 Saat Önce Haber Vermek Ve Poliçeyi Sigorta Şirketine İade Etmek Kaydıyla
Poliçesini İptal Ettirerek, Ödediği Sigorta Primini Geri Alır
Sunulacak Asgari Teminatlar
Madde 5-Sigortalının Sigorta Şirketinden Almış Olduğu Poliçeler Asgari Olarak Aşağıdaki Teminatları
İçermek Zorunda Olup, Sigorta Şirketleri Bu Teminatlarla İlgili Limitleri Poliçede Gösterirler.
Ani Rahatsızlık Ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalı’nın, Bu Poliçe Kapsamında Aniden Hastalanması Veya Yaralanması Durumunda, Şirket;
Hastane, Ameliyat Ve Tedavi Masrafları İle, İlgili Doktorun Yazdığı İlaçların Masraflarını Poliçe Limitleri
Dahilinde Öder.
Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati Veya Nakli
Sigortalı’nın Bu Poliçe Kapsamında Aniden Hastalanması Veya Yaralanması Durumunda, Şirket
Sigortalının Tıbbi Durumuna En Uygun Nakil Aracıyla, En Yakın Sağlık Kurum Ve/Veya Kuruluşuna
Ulaşımını Sağlar.
Bulunulan Sağlık Kurum Ve/Veya Kuruluşunda Hastaya Yapılacak Tedavi İçin Gerekli Donanım Ve Tıbbi
Ekip Yoksa Şirket Sigortalının Tıbbi Durumuna Uygun Başka Bir Sağlık Kurum Ve/Veya Kuruluşuna Naklini
Sağlamakla Yükümlüdür.
Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra İkametgah Adresine Nakli
Sigortalı’nın Bu Poliçe Kapsamındaki Hastalık Veya Yaralanma Sonucu Tıbbi Bir Merkezde Yatarak
Operasyon Gerektiren Tedavisinin Sona Ermesini Takiben Taburcu Olması Durumunda, Seyahate Devam
Edemeyeceğine Ve İkametgah Adresine Dönüş İçin Sigortalı’nın Asıl Seyahat İçin Kullanmış Olduğu
Taşıma Aracını Kullanamayacağına Sigortalıyı Tedavi Eden Doktor Tarafından Karar Verilirse, Şirket,
Sigortalı’yı Poliçe Koşulları Çerçevesinde Sigortalıyı Tedavi Eden Doktorun Belirlediği Ve Sigortalının
Tıbbi Durumuna En Uygun Nakil Aracıyla İkametgah Adresine Nakli İçin Gerekli Giderleri Karşılayacaktır.
Vefat Eden Sigortalının Nakli
Sigortalının Bu Poliçe Kapsamında Aniden Hastalanması Veya Yaralanması Sonucu Vefatı Halinde Şirket;
Cenazenin Talep Edilen Adrese Naklini Temin Eder Ve Oluşan Masrafları Öder.
Verilecek Ek Teminatlar
Madde 6-Sigorta Şirketleri Özel Şartlarında Asgari Teminatlar Dışında Ek Teminatlar Da Verebilir.
Prim Ödeme Şekli Ve Ödenmemesinin Sonuçları
Madde 7- Sigorta Priminin Tamamının Akit Yapılır Yapılmaz Poliçenin Teslimi Karşılığında Ödenmesi
Gerekir. Aksi Kararlaştırılmadıkça, Prim Ödenmediği Taktirde Poliçe Teslim Edilmiş Olsa Dahi Sigortacının
Sorumluluğu Başlamaz.
Genel Koşullar
Madde 8- Herhangi Bir Talep Halinde Sigortacının Tazminatı Ödeme Sorumluluğu İle Sigortalının
Tazminat Talep Hakkı Poliçenin Koşullarına Uymalarına Bağlıdır.
Bu Poliçe Kapsamındaki Talebi İçin Sigortalı;
A) Zararı Asgariye İndirmek İçin Tüm Makul Tedbirleri Alır.
B) Durumu Şirket Ve/Veya Asistan Kişi/Şirkete En Kısa Zamanda Bildirir. Şirketin Onayını Alabilmek
Amacıyla, Şirkete Ulaşılamaması Durumunda, Sigortalı Kendisine En Yakın Acil Sağlık Kurum Ve/Veya
Kuruluşuna Gidebilir. Bu Durumda, Sigortalı Aldığı Hizmetler Ve Durumu İle İlgili Bilgileri Şirkete İletir.
Sigortalı Olayı Gösteren Orjinal Belge Ve Makbuzları Şirkete İbraz Etmekle Yükümlüdür.
C) Şirket’e Hizmetin Tam Olarak Verilebilmesi İçin Gerekli Tüm Bilgi Ve Belgeleri (Hastane Raporu,
Reçeteler, Medikal Tetkik Raporları, Makbuzlar, Faturalar V.B.) Temin Eder.
Genel İstisnalar
Madde 9- Dolaylı Ya Da Dolaysız Olarak Aşağıdaki Durumlardan Meydana Gelebilecek Vakalar Bu Sigorta
Kapsamı Dışındadır.
A)Bu Poliçe Kapsamında Talepte Bulunan Sigortalının Hileli Hareketleri,
B) Sel, Seylap, Deprem, Volkanik Patlamalar, Heyelan Fırtına Ve Meteor Düşmesi Gibi Doğal Afetler
Sonucu Ortaya Çıkan Zararlar,
C) Harp Veya Harp Niteliğindeki Harekat, İhtilal, İsyan, Ayaklanma Ve Bunlardan Doğan İç Kargaşalıklar,
D) 3713 Sayılıterörle Mücadele Kanununda Belirtilen Terör Eylemleri Ve Sabotaj İle Bunları Önlemek Ve
Etkilerini Azaltmak Amacıyla Yetkili Organlar Tarafından Yapılan Müdahaleler,
E) Nükleer Rizikolar Veya Nükleer, Biyolojik Ve Kimyasal Silah Kullanımı Veya Nükleer, Biyolojik Ve
Kimyasal Maddelerin Açığa Çıkmasına Neden Olacak Her Türlü Saldırı Ve Sabotaj,
F) Silahlı Kuvvetler Veya Güvenlik Kuvvetleri Veya Örgütlerinin Harekatı,
G) Tehlikede Bulunan Kişileri Ve Malları Kurtarmak Hali Müstesna, Sigortalının Kendisini Bile Bile Ağır Bir
Tehlikeye Maruz Bırakacak Hareketlerde Bulunması,
H) Sigortalı’nın Kasıtlı Hareketleri,
İ) Tıbbi Reçete Dışında Alınan Alkol, İlaçlar, Zehirli Maddeler Uyuşturucular Veya Tıbbi Ürünlerin Gönüllü
Tüketimi İle Ortaya Çıkan Hastalıklar Veya Patolojik Durumlar,
J) Poliçenin Geçerlilik Tarihleri Arasında, Poliçe Başlangıç Tarihinden Önce Var Olduğu, Yetkili Bir Doktor
Tarafından Tespit Edilen Tıbbi Bir Durum Veya Bu Duruma Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Akut Kriz,
K) Doğuştan Olan Hastalıklar (Gebelik Esnasında Oluşan Veya Genetik Faktörlerden Kaynaklanan
Hastalıklar),
L) İntihar Veya İntihar Teşebbüsü,
M) Akıl Hastalıkları, Psikolojik Rahatsızlıklar, Salgın Hastalıklar,
N) Aşağıdaki Sporların Yapılması: Hangi Türden Olursa Olsun Her Türlü Yarış, Ralli Veya Benzeri
Denemeler, Olta Balıkçılığı Dışında Av Faaliyetleri, Tüplü Ve Serbest Derin Dalışlar, Umumi Yolcu
Taşımacılığı Yapmak Amacıyla Tasarlanmamış Deniz Araçlarıyla Uluslararası Sularda Dolaşma, Binicilik,
Dağcılık, Atış Talimleri, Boks, Ne Türden Olursa Olsun Güreş Sporları, Dövüşme Sanatları, Paraşütçülük,
Sıcak Hava Balonculuğu, Serbest Düşme, Yamaç Paraşütü Ve Genel Olarak Tehlikeli Olduğu Bilinen Her
Türlü Spor Veya Eğlence Faaliyeti,
O) Spor Federasyonları Veya Benzeri Organizasyonlar Tarafından Düzenlenen Yarışlara Veya
Turnuvalara Katılma,
P) Bununla İlgili Bir Teminat Verilmesi Konusunda Açıkça Mutabakata Varılmadığı Sürece Kayak,
R) Yolcu Taşıma Yetkisine Sahip Olmayan Bir Hava Taşıtının Ve Helikopterlerin Bir Yolcu Veya
Mürettebat Sıfatıyla Kullanılması

, Motorsiklet Kullanımı,
S) Sigortanın Kapsamına Giren Bir Kaza Neticesinde Vuku Bulmadığı Taktirde Suda Boğulmalar,
Ancak, Bu Maddenin B, J, M, N, O, P Ve S Fıkralarında Sayılan Durumların Özel Şartlar İle Teminat Altına
Alınması Mümkündür.
Birden Çok Sigorta
Madde 10- Sigortalı Başka Sigorta Şirketleriyle Aynı Rizikolara Karşı Aynı Süreye Rastlayan Başka Sigorta
Sözleşmesi Yapacak Olursabunu Sigortacılara Derhal Bildirmekle Yükümlüdür
Birden Fazla Sigorta Şirketi Sözkonusu Olduğunda Tedavi Masrafları Sigorta Şirketlerince Poliçe Tanzim
Önceliğine Göre Ödenir.
Tebliğ Ve İhbarlari
Madde 11- Sigortalı Bildirimlerini Sigorta Şirketinin Merkezine Veya Sigorta Sözleşmesine Aracılık Eden
Acenteye, Noter Eliyle Veya Taahhütlü Mektupla Yapar.
Sigortacı Da Bildirimlerini Sigortalının Poliçede Gösterilen Adresine Veya Bu Adres Değişmişse Son
Bildirilen Adresine Aynı Surette Yapar.
Taraflara İmza Karşılığı Elden Verilen Mektup Veya Telgrafla Yapılan Bildirimler De Taahhütlü Mektup
Hükmündedir.
Sırların Saklı Tutulması
Madde 12- Sigortacı Ve Sigortacı Adına Hareket Edenler, Bu Sözleşmenin Yapılmasından Dolayı
Sigortalıya Ait Olarak Öğreneceği Sırların Saklı Tutulmamasından Doğacak Zararlardan Sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 13- Bu Sigorta Sözleşmesinden Doğan Anlaşmazlıklar Nedeniyle Sigortacı Aleyhine Açılacak
Davalarda Yetkili Mahkeme, Sigorta Şirketi Merkezinin Veya Sigorta Sözleşmesine Aracılık Yapan
Acentenin İkametgahının Bulunduğu Yerde Sigortacı Tarafından Açılacak Davalarda İse Davalının
İkametgahının Bulunduğu Yerde Ticaret Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemedir.
Zaman Aşımı
Madde 14- Sigorta Sözleşmesinden Doğan Bütün Talepler İki Yılda Zaman Aşımına Uğrar.
Özel Şartlar:
Madde 15- Sigorta Şirketleribu Genel Şartlara Sigortalı Aleyhine Olmamak Ve Teminat Kapsamını
Daraltmamak Kaydıyla Özel Şartlar Uygulayabilir.
Yürürlük
Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girer.

Previous Post
Newer Post