Yangın Sigortası Genel Şartları

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993
A- Sigortanın Kapsamı
A.L- Sigortanın Kapsamı
Bu Sigorta İle Yangının, Yıldırımın, İnfilakın Veya Yangın Ve İnfilak Sonucu Meydana Gelen Duman, Buhar
Ve Hararetin Sigortalı Mallarda Doğrudan Neden Olacağı Maddi Zararlar, Sigorta Bedeline Kadar Temin
Olunmuştur.
A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı
2.1- Taşınmaz Mallarda:
1.1- Aksine Sözleşme Yoksa; Binaların Dışındaki Bahçıvan Evi, Garaj, Su Deposu, Kömürlük Gibi Eklentiler
İle Binaların İçlerinde Veya Üzerlerinde Bulunan Her Çeşit Sabit Tesisat, Asansör Ve Yürüyen
Merdivenler, Yıldırımlık, Televizyon Anteni Gibi Binayı Tamamlayan Şeyler İle Temeller Ve İstinat
Duvarları Sigorta Bedelinin Kapsamı İçindedir.
1.2- Bahçe Ve Çevre Duvarları, Rıhtımlar, Teraslar, İskeleler, Çeşmeler, Bina Dışındaki Heykeller, Sarnıç Ve
Havuzlar Gibi Şeyler Ancak Poliçede Belirtilmeleri Kaydıyla Sigorta Bedelinin Kapsamı İçindedir.
1.3 Sigorta Bedelinin Tespitinde Arsa Kıymeti Dikkate Alınmaz.
2.2- Taşınır Mallarda:
2.1- Sigortalı Yerlerde Bulunan;
A) Sigortalı Şeyler Nitelikleri Bakımından Madde Veya Gruplara Ayrılmış İse Bu Madde Ve Gruplardan
Herhangi Birinin İçine Giren,
B) Sigortalı Şeylerin Hepsi İçin Tek Bir Sigorta Bedeli Öngörülmüş İse Bu Bedele İlişkin Tanım İçine Giren,
Her Şey, Poliçede Ayrıca Belirtilmiş Olsun Olmasın, İkame Veya Yeni Satın Alma Dolayısıyla Sonradan
Girmiş Bulunsa Dahi Sigorta Kapsamı İçindedir.
2.2- Aksine Sözleşme Yoksa, Yalnız Sigorta Ettirene Ve Kendisiyle Birlikte Oturan Aile Bireyleri Veya
Birlikte Yaşadığı Kişiler Ve Çalışanlarına Ait Şeyler Sigorta Kapsamı İçindedir.
A.3- Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller Ve Kayıplar
3.1- Aşağıdaki Haller Dolayısıyla Meydana Gelen (Yangın Ve İnfilak İle Yangın Ve İnfilak Sonucu Meydana
Gelen Duman, Buhar Ve Hararetin Sigortalı Mallarda Doğrudan Neden Olacağı Zararlar Da Dahil Olmak
Üzere) Tüm Zararlar Sigorta Teminatının Dışındadır. Ancak Ek Sözleşme İle Bu Genel Şartlara Ve İlişik
Klozlara Göre Bu Teminat Kapsamı İçine Alınabilirler:
1.1- Grev, Lokav, Kargaşalık, Halk Hareketleri
1.2- Terör
1.3- Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi
3.2- Aşağıdaki Haller Dolayısıyla Meydana Gelen Zararlar Teminat Kapsamı Dışındadır. Ancak Ek
Sözleşme İle Bu Genel Şartlara Ve İlişik Klozlara Göre Teminat Kapsamı İçine Alınabilir. Bununla Birlikte,
Aşağıdaki Hallerin Neden Olduğu Yangın Ve İnfilak İle Yangın Ve İnfilak Sonucunda Meydana Gelen
Duman, Buhar Ve Hararetin Sigortalı Mallarda Doğrudan Neden Olacağı Maddi Zararlar Ek Sözleşme
Olmasa Da Teminat Kapsamı İçindedir.
2.1- Kar Ağırlığı
2.2- Sel Ve Su Baskını
2.3- Yer Kayması
2.4- Fırtına
2.5- Dahili Su
2.6- Duman
2.7- Taşıt Çarpması
7.1- Kara Taşıtları
7.2- Deniz Taşıtları
7.3- Hava Taşıtları
2.8- Kötü Niyetli Hareketler
3.3- Aşağıda Sayılanlar Teminat Kapsamı Dışındadır. Ancak, Sigorta Bedellerinin Poliçede Aynca
Belirtilmesi Kaydıyla Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamı İçine Alınabilirler:
3.1- Sanat Veya Antikacılık Bakımından Değeri Olan; Tablolar, Resimler, Kitaplar, Gravürler, Yazılar,
Heykeller, Biblolar, Kolleksiyonlar, Halılar Ve Benzerleri.
3.2- Modeller, Kalıplar, Plan Ve Krokiler, İhtira Beratları, Belgeler, Ticari Defterler Ve Benzerleri.
3.3- Nakit, Hisse Senedi Ve Tahvil, Kıymetli Kağıtlar, Her Çeşit Altın Ve Gümüş Ve Bunlardan Mamul
Ziynet Eşyası Ve Mücevherler Ve Sair Kıymetli Madenler Ve Mamulleri, Kıymetli Taş Ve İnciler Ve
Benzerleri.
3.4- Deniz Ve Hava Taşıtlan İle Motorlu Kara Taşıtlan Ve Bunların Yükleri. (Hareket Hali Hariç)
3.5- Emanet Ve Ariyet Mallar.
3.6- Enkaz Kaldırma Masrafları.
3.7- Kira Kaybı Ve İntifadan Mahrumiyet.
3.8- Yangın Ve İnfılak Mali Sorumluluğu. (Yangın Ve İnfilak Mali Sorumluluğu Ek Sözleşmeyle Bu Genel
Şartlara Ve İlişik Kloza Göre Teminat Kapsamı İçine Alınabilir.)
3.9. Sigorta Sözleşmesiyle Teminat Altına Alınan Rizikoların Gerçekleşmesi Sonucunda Doğrudan Veya
Dolaylı Olarak Meydana Gelen Her Türlü Çevre Kirliliği Sebebiyle Oluşabilecek Bütün Zararlar.
A.4- Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki Haller Sigorta Teminatının Dışındadır:
4.1- Savaş, Her Türlü Savaş Olayları, İstila, Yabancı Düşman Hareketleri, Çarpışma (Savaş İlan Edilmiş
Olsun Olmasın), İç Savaş, İhtilal, İsyan, Ayaklanma Ve Bunların Gerektirdiği İnzibati Ve Askeri Hareketler
Nedeniyle Meydana Gelen Bütün Zararlar.
4.2- Herhangi Bir Nükleer Yakıttan Veya Nükleer Yakıtın Yanması Sonucu Nükleer Artıklardan Veya
Bunlara Atfedilen Sebeplerden Meydana Gelen İyonlayıcı Radyasyonların Veya Radyo-Aktivite
Bulaşmalarının Ve Bunların Gerektirdiği Askeri Ve İnzibati Tedbirlerin Sebep Olduğu Bütün Zararlar. (Bu
Bentte Geçen Yanma Deyimi Kendi Kendini İdame Ettiren Herhangi Bir Nükleer Ayrışım Olayını Da
Kapsayacaktır.)
4.3- Kamu Otoritesi Tarafından Sigortalı Şeyler Üzerinde Yapılacak Tasarruflar Sebebiyle Meydana Gelen
Bütün Zararlar.
4.4- Yangın Çıkarmaksızın; Sigortalı Şeylerin Kendi Ayıplarından, Mayalanmalarından, Kavrulmalarından
Veya Bünyelerinde Meydana Gelen Bozulmalar İle Kavrulmalar Nedeniyle Uğradıkları Zararlar.
4.5- Yangın Çıkarmaksızın; Sigortalı Şeylerin İşlenmek İçin Veya Başka Faydalı Bir Maksatla Ateşe Veya
Sıcaklığa Tutulmasından, Ocak Veya Bunun Gibi Ateş Bulunan Bir Yere Düşmesinden Veya Atılmasından
Veya Elbise, Çamaşır Ve Diğer Eşya Yanıklığı Gibi Alev Almaksızın Kavrulma Veya Yanmasından Veya
Isıtma, Aydınlatma, Ütüleme Aletleri İle Lamba, Mum, Sigara Ve Bunların Benzerlerine Temasından
Doğan Zararlar.
4.6- Yangın Çıkarmaksızın; Elektrikle Çalışan Her Türlü Motor, Elektrik Veya Elektronik Alet, Cihaz,
Tesisat Ve Kordonlarının Elektrik Cereyanına Bağlı Bulundukları Sırada Bu Cereyan Yüzünden Kısa Devre,
Topraklama, Voltaj İniş Çıkışları Ve Bu Yüzden Isınma Ve Endüksiyon Cereyanı Gibi Nedenlerle
Uğrayacakları Zararlar.
4.7- Alçak Basınç Sebebiyle Kapların İçeri Doğru Çökmesi, Yırtılması Ve Sair Şekilde Deformasyonu,
Yıpranması İle Santrifüj Kuvvetler Ve Mekanik Olaylar Nedeniyle Sigortalı Cihaz Ve Motorlarda Meydana
Gelen Bütün Zararlar.
A.5- Eksik Sigorta
Poliçede Belirtilen Sigorta Bedeli, Sigorta Edilen Menfaatin, Hasara Uğradığı Andaki Değerinden Düşük
Olduğu Takdirde, Menfaatin Bir Kısmının Zarara Uğraması Halinde Sigortacı, Aksine Sözleşme
Bulunmadıkça Sigorta Bedelinin Sigorta Değerine Olan Oranı Neden İbaretse Zararın O Kadarından
Sorumludur.
Sigorta Ettiren, Sigorta Sözleşmesini, Yukarıdaki Oran Göz Önüne Alınmaksızın Sigorta Bedelini
Aşmayan Zararın Tamamının Sigortacı Tarafından Ödeneceği Şeklinde Değiştirebilir. Sigorta Ettiren
Sözleşmeyi Bu Şekilde Değiştirdiğini, Rizikonun Gerçekleşmesinden Önce, Noter Protestosu İle
Sigortacıya Bildirdiği Takdirde, Bildirim Gününden Sonra Gelen Günden İtibaren Sözleşme Hükümleri,
Kendiliğinden, Sigortacının Sigorta Bedelini Aşmayan Zararın Tamamından Sorumlu Olacağı Şeklinde
Değiştirilmiş Olur. Sigorta Ettiren Tarifede Belirtilen Prim Farkını Esas Primin Ödenmesine İlişkin
Hükümler Uyarınca Öder.
A.6- Aşkın Sigorta
Sigorta Bedeli Sigorta Olunan Menfaatin Değerini Aşarsa Sigortanın Bu Değeri Aşan Kısmı Geçersizdir.
Sigorta Süresi İçinde Haberdar Olan Sigortacı Bu Durumu Sigorta Ettirene İhbar Eder Ve Sigorta Bedelini
Ve Primin Bu Aşkın Bedele Ait Kısmını İndirir Ve Fazlasını Sigorta Ettirene İade Eder.
A.7- Muafiyetler
Tespit Olunan Bir Miktara Veya Sigorta Bedelinin Belli Bir Yüzdesine Kadar Olan Hasarların Veyahut
Hasarın Belli Bir Yüzdesinin Sigortacı Tarafından Tazmin Edilmeyeceği Kararlaştırılabilir. Bu Şekilde
Belirlenen Muafiyet Oranları Veya Tutarları Poliçede Belirtilir.
A.8- Sigortanın Başlangıcı Ve Sonu
Sigorta, Poliçede Başlama Ve Sona Erme Tarihleri Olarak Yazılan Günlerde, Aksi Kararlaştırılmadıkça,
Türkiye Saati İle Öğleyin Saat 12.00’de Başlar Ve Öğleyin Saat 12.00’de Sona Erer
B– Hasar Ve Tazminat
B.L- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettiren/Sigortalının Yükümlülükleri
Sigorta Ettiren/Sigortalı, Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Aşağıdaki Hususları Yerine Getirmekle
Yükümlüdür:
1.1- Rizikonun Gerçekleştiğini Öğrendiği Tarihten İtibaren En Geç Beş İş Günü İçinde Sigortacıya
Bildirimde Bulunmak
1.2- Sigortalı Değilmişçesine Gerekli Kurtarma Ve Koruma Önlemlerini Almak Ve Bu Amaçla Sigortacı
Tarafından Verilen Talimata Elinden Geldiği Kadar Uymak.
1.3- Sigortacı Veya Yetkili Kıldığı Kimselerin, Makul Amaçlarla Ve Uygun Şekillerde Hasara Uğrayan Bina
Ve Yerlere Girmesine, Bunları Teslim Almasına, El Koymasına, Muhafaza Altına Almasına Ve Zararı
Azaltmaya Yönelik Girişimlerde Bulunmasına İzin Vermek
1.4- Zorunlu Haller Dışında, Hasar Konusu Yer Veya Şeylerde Bir Değişiklik Yapmamak
1.5- Sigortacının İsteği Üzerine, Rizikonun Gerçekleşmesi Nedenlerini Ayrıntılı Şekilde Belirlemeye, Zarar
Miktarıyla Delilleri Saptamaya, Rücu Hakkının Kullanılmasına Yararlı Ve Sigorta Ettiren İçin Sağlanması
Mümkün Gerekli Bilgi Ve Belgeleri Gecikmeksizin Sigortacıya Vermek.
1.6- Zararın Tahmini Miktarını Belirtir Yazılı Bir Bildirimi Makul Ve Uygun Bir Süre İçinde Sigortacıya
Vermek
1.7- Tazminat Yükümlülüğü Ve Miktarı İle Rücu Haklarının Saptanması İçin Sigortacının Veya Yetkili Kıldığı
Temsilcilerinin Sigortalı Yer Veya Şeylerde Ve Bunlarla İlgili Belgeler Üzerinde Yapacakları Araştırma Ve
İncelemelere İzin Vermek.
1.8- Sigortalı Yer Veya Şeyler Üzerine Başkaca Sigorta Sözleşmeleri Varsa Bunları Sigortacıya Bildirmek.
B.2- Koruma Önlemleri Ve Kurtarma
Sigorta Ettiren/Sigortalı İşbu Sözleşme İle Temin Olunan Rizikoların Gerçekleşmesinde Zararı Önlemeye,
Azaltmaya Ve Hafifletmeye Yarayacak Önlemleri Almakla Yükümlüdür. Alınan Önlemlerden Doğan
Masraflar, Bu Önlemler Faydasız Kalmış Olsa Bile, Sigortacı Tarafından Ödenir. Eksik Sigorta Varsa,
Sigortacı Bu Masrafları Sigorta Bedeliyle Sigorta Değeri Arasındaki Orana Göre Öder.
Yangın Söndürmede, Durdurmada Veya Söndürmenin, Durdurmanın Veya Kurtarmanın Gerektirdiği
Yıkma Ve Boşaltmalarda, Sigortacı; Sigortalı Şeylerin Hasara Uğramasından, Kaybolmasından Doğan
Zararları Da Karşılar.
B.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının Hakları Ve Yükümlülükleri
Riziko Gerçekleştiğinde, Sigortacı Veya Yetkili Kıldığı Kimseler, Sigorta Edilmiş Bina Ve Şeyleri Muhafaza
Altına Almak Ve Zararı Azaltmak Amacıyla Makul Ve Uygun Şekillerde, Hasara Uğrayan Bina Ve Yerlere
Girebilir. Sigorta Edilmiş Bina Veya Şeylerin Kendisine Teslimini İsteyebilir. Sigortacı Bu Şekilde Hareket
Etmekle Herhangi Bir Yükümlülük Üstlenmiş Olmaz Ve Bu Poliçe Şart Ve Hükümlerinden Herhangi Birine
Dayanmak Yolundaki Hakkından Bir Şey Kaybetmez.
Sigorta Edilmiş Şeyler, Hasarlı Olsun Olmasın, Ne Kısmen Ne Tamamen, Onayı Olmadıkça Sigortacıya
Bırakılamayacağı Gibi, Bu Madde Hükümlerine Göre Sigortacının, Sigorta Edilmiş Bina Veya Yerlere
Girmiş, Sigortalı Bina Veya Şeyleri Teslim Almış, Bunlara El Koymuş Veya Bunları Muhafaza Altına Almış
Olması, Sigorta Ettirenin Hasarlı Şeyleri Bırakma Hakkındaki İsteğini Kabul Ettiğine Delil Teşkil Etmez.
Sigortacı Hasar Miktarına İlişkin Belgelerin Kendisine Verilmesinden İtibaren Bir Ay İçerisinde Gerekli
İncelemelerini Tamamlayıp Hasar Ve Tazminat Miktarını Tespit Edip Sigortalıya Bildirmek Zorundadır.
B.4 -Hasarın Tespiti
Bu Sözleşme İle Sigorta Edilmiş Şeylerde Meydana Gelen Zararın Miktarı Taraflar Arasında Yapılacak
Anlaşmayla Tespit Edilir.
Taraflar Zarar Miktarında Anlaşamadıkları Takdirde, Zarar Miktarının Tayini İçin İsterlerse, HakemBilirkişilere Gidilmesini Kararlaştırabilirler Ve Bunu Bir Tutanakla Tespit Ederler. Bu Takdirde Zarar
Miktarı Aşağıdaki Esaslara Uyulmak Suretiyle Saptanır Ve Sigortacıdan Tazminat Talep Veya Dava
Edilmesi Halinde Zarar Miktarıyla İlgili Hakem-Bilirkişi Kararı Tazminatın Saptanmasına Esas Teşkil Eder.
Şu Kadar Ki, Tek Hakem-Bilirkişi Seçilmiş İse Atandığı Tarihten İtibaren, Diğer Halde İse Üçüncü HakemBilirkişinin Seçilmesinden İtibaren En Geç Üç Ay İçerisinde Ve Her Halde Rizikonun Gerçekleştiği Tarihten
İtibaren Altı Ay İçerisinde Raporun Tebliğ Edilmemesi Halinde Taraflar Zarar Miktarını Her Türlü Delille
İspat Edebilirler.
Taraflar, Uyuşmazlığın Çözümü İçin Tek Hakem-Bilirkişi Seçiminde Anlaşamadıkları Takdirde, Taraflardan
Her Biri Kendi Hakem-Bilirkişisini Seçer Ve Bu Hususu Noter Eliyle Diğer Tarafa Bildirir. Taraf HakemBilirkişileri İlk Toplantı Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Ve İncelemeye Geçmeden Önce, Bir
Üçüncü Hakem-Bilirkişi Seçerler Ve Bunu Bir Tutanakla Saptarlar. Üçüncü Hakem-Bilirkişi, Ancak Taraf
Hakem-Bilirkişilerinin Anlaşamadıkları Hususlarda, Anlaşamadıkları Hadler İçinde Kalmak Suretiyle, Diğer
Hakem-Bilirkişilerle Birlikte Tek Bir Rapor Halinde Karar Vermeye Yetkilidir. Hakem-Bilirkişi Kararları
Taraflara Aynı Zamanda Tebliğ Edilir.
Taraflardan Herhangi Biri, Diğer Tarafça Yapılan Tebliğden İtibaren Onbeş Gün İçinde Hakem-Bilirkişisini
Seçmez, Yahut Taraf Hakem-Bilirkişiler Üçüncü Hakem-Bilirkişinin Seçimi Konusunda Yedi Gün İçersinde
Anlaşamazlar İse, Taraf Hakem-Bilirkişisi Veya Üçüncü Hakem-Bilirkişi, Taraflardan Birinin İsteği Üzerine
Hasar Yerindeki Ticaret Davalarına Bakmaya Yetkili Mahkeme Tarafından Uzman Kişiler Arasından
Seçilir. Her İki Taraf, Üçüncü Hakem-Bilirkişinin (Bu Kişi İster Taraf Hakem-Bilirkişiler İster Yetkili
Mahkeme Tarafından Seçilecek Olsun) Sigortacının Veya Sigortadan Faydalanan Kimsenin İkamet Ettiği
Veya Rizikonun Gerçekleştiği Yer Dışından Seçilmesini İsteme Hakkına Sahip Olup Bu İsteğin Yerine
Getirilmesi Gereklidir.
Hakem-Bilirkişilere, Uzmanlıklarının Yeterli Olmadığı Nedeniyle İtiraz Olunabilir. Hakem-Bilirkişinin
Kimliğinin Öğrenilmesinden Sonra Yedi Gün İçerisinde Kullanılmayan İtiraz Hakkı Düşer.
Hakem-Bilirkişi Ölür, Görevden Çekilir Veya Reddedilir İse, Yerine Aynı Usule Göre Yenisi Seçilir Ve
Göreve Kaldığı Yerden Devam Olunur. Sigortalının Ölümü, Seçilmiş Bulunan Hakem-Bilirkişinin Görevini
Sona Erdirmez.
Hakem-Bilirkişiler, Zarar Miktarının Saptanması Konusunda Gerekli Görecekleri Deliller İle Sigortalı
Şeylerin Rizikonun Gerçekleşmesi Sırasındaki Değerini Saptamaya Yarayacak Kayıt Ve Belgeleri
İsteyebilir Ve Hasar Yerinde İncelemede Bulunabilirler.
Hakem-Bilirkişilerin Veya Üçüncü Hakem-Bilirkişinin Zarar Miktarı Konusunda Verecekleri Kararlar
Kesindir, Tarafları Bağlar. Hakem-Bilirkişi Kararlarına Ancak, Tespit Edilen Zarar Miktarının Gerçek
Durumdan Önemli Şekilde Farklı Olduğu Anlaşılır İse İtiraz Edilebilir Ve Bunların İptali Kararın Tebliğ
Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçerisinde Rizikonun Gerçekleştiği Yerdeki Ticaret Davalarına Bakmaya
Yetkili Mahkemeden İstenebilir.
Taraflar Kendi Hakem-Bilirkişilerinin Ücret Ve Masraflarını Öderler. Tek Hakem-Bilirkişinin Veya Üçüncü
Hakem-Bilirkişinin Ücret Ve Masrafları Taraflarca Yarı Yarıya Ödenir.
Zarar Miktarının Saptanması, Bu Sözleşmede Ve Mevzuatta Mevcut Hüküm Ve Şartları Ve Bunların İleri
Sürülmesini Etkilemez.
B.5- Tazmin Kıymetlerinin Hesabı
5.1- Sigorta Tazminatının Hesabında Sigortalı Şeylerin Rizikonun Gerçekleşmesi Anındaki Tazmin Kıymeti
(Rayiç Bedel) Esas Tutulur. Ancak Sigorta Ettiren Ve Sigortacı Poliçenin İkame Bedeli (Yeni Değer)
Üzerinden Tanzim Edilmesi Hususunda Anlaşabilir. Bu Durumda Poliçenin İkame Bedeli (Yeni Değer)
Üzerinden Tanzim Edildiği Poliçede Açıkça Belirtilir.
1.1 Rayiç Bedel Esasına Göre Tanzim Edilen Poliçelerde; Teminat Kapsamına Dâhil Edilmiş Olan
Kıymetlerin Tazminat Ödemelerinde Eskime, Aşınma, Yıpranma (Kullanma Payı) Ve Başka Sebeplerden
İleri Gelen Kıymet Eksilmeleri Düşülür Ve Varsa Yenilerinin Belirgin Randıman Ve Nitelik Farkları Da
Ödenecek Tazminattan İndirilir.
1.2 Yeni Değer (Nakliye, Montaj, Gümrük, Vergi, Resim, Harç Masrafları Dâhil Olmak Üzere Yenisinin
İkame Bedeli) Esasına Göre Tanzim Edilen Poliçelerde, Teminat Kapsamına Dahil Edilmiş Olan
Kıymetlerin Tazminat Ödemelerinde;
A) Poliçede Eskime, Aşınma, Yıpranma (Kullanma) Payı İçin Belirtilmiş Olan Azami Oranın Veya Yaşın
Aşılmaması Kaydıyla, Rizikonun Gerçekleştiği Yer Ve Tarihte Sigorta Konusu Kıymetin Yeniden Yapım
Veya Alım Maliyetine Göre Bulunan İkame Bedeli Esas Alınır. Ancak Sigortacının Eksik Sigorta, Sovtaj Ve
Belirgin Teknoloji Farkından Kaynaklanan Tenzilat Hakları Saklıdır.
B) Eskime, Aşınma Ve Yıpranma (Kullanma) Payı İçin Poliçede Belirtilmiş Olan Azami Oranının Veya Yaşın
Aşılmış Olması Halinde, Tazmin Kıymetinde Rayiç Bedel Esası Dikkate Alınır.
5.2- Mutabakatlı Değer
Sigorta Sözleşmesinin Yapılması Sırasında Veya Sigorta Süresi İçinde; Sigorta Konusu Bina, Sabit Tesisat,
Makineler, Demirbaşlar Veya Ev Eşyasının Değeri Sigorta Ettiren Ve Sigortacının Oybirliği İle Seçtikleri
Bilirkişiler Tarafından Saptanır Ve Taraflarca Kabul Olunursa, Rizikonun Gerçekleşmesi Durumunda
Tazminatın Hesabında Bu Değere Taraflarca İtiraz Olunamaz.
Mutabakatlı Değer Esasıyla Yapılacak Sözleşmeler İçin Saptanacak Değer Listesi En Çok Bir Yıllık Sigorta
Süresi İçin Geçerlidir. Bilirkişi Masrafı, Sözleşmeyi Mutabakatlı Değer Esasıyla İsteyen Tarafa Aittir.
Ticari Emtia Üzerine Mutabakatlı Değer Esasıyla Sözleşme Yapılamaz.
B.6- Tazminatın Ödenmesi
6.1- Sigortacının Sorumluluğu; Sigortalı Şeylerin Hepsi İçin Tek Bir Sigorta Bedeli Öngörülmüş İse Bu
Bedelle, Sigortalı Şeyler Nitelikleri Bakımından Madde Veya Gruplara Ayrılmış İse Bu Madde Ve Gruplarla
İlgili Bedellerle Sınırlıdır.
6.2- Sigortalı Şeyler Üzerinde Birden Çok Sigorta Varsa Tazminat Miktarının Yasa Ve Bu Poliçe
Hükümlerine Göre Saptanmasından Sonra Sigortacı Payına Düşen Kısmı Öder.
Sigorta Sözleşmeleri Arasında Özel Nitelik Ve Yükümlülük Koşulları Karşılıklı Olarak Dikkate Alınır.
6.3- Rizikonun Gerçekleşmesi Anında Sigortalı Şeyler Hem Yangın Hem De Nakliyat Poliçesi Kapsamında
Teminat Altına Alınmış İse, Yangın Sigortacısının Yükümlülüğü Nakliyat Sigortacısının Yükümlülüğünden
Sonra Başlar.
B.7- Tazminat Hakkının Eksilmesi Veya Düşmesi
Sigorta Ettiren/Sigortalı, Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Yükümlülüklerini Yerine Getirmez Ve Bunun
Sonucu Zarar Miktarında Bir Artış Olursa, Sigortacının Ödeyeceği Tazminattan Bu Suretle Artan Kısım
İndirilir.
Sigorta Ettiren/Sigortalı, Rizikonun Gerçekleşmesine Kasten Sebebiyet Verir Veya Zarar Miktarını Kasten
Arttırıcı Eylemlerde Bulunursa, Bu Poliçeden Doğan Hakları Düşer.
B.8- Hasar Ve Tazminatın Sonuçları
8.1- Sigortacı Kesinleşmiş Olan Tazminat Miktarını En Geç Bir Ay İçerisinde Sigorta Ettirene/Sigortalıya
Ödemek Zorundadır.
8.2- Sigortacı, Ödediği Tazminat Tutarınca Hukuken Sigorta Ettiren/Sigortalı Yerine Geçer. Sigorta
Ettiren/Sigortalı, Sigortacının Açabileceği Davaya Yararlı Ve Elde Edilmesi Mümkün Belge Ve Bilgileri
Vermeye Zorunludur.
8.3- Sigorta Edilmiş Rizikonun Gerçekleşmesi İle Tam Zıya Meydana Geldiği Takdirde Sigorta Teminatı
Sona Erer. Kısmi Hasar Halinde, Sigorta Bedeli, Rizikonun Gerçekleştiği Tarihten İtibaren, Ödenen
Tazminat Tutarı Kadar Eksilir.
Sigorta Bedelinin Madde Veya Gruplara Ayrılmış Olması Hallerinde De Aynı Yöntem Uygulanır.
Sigorta Bedelinin Eksildiği Hallerde, Sigorta Ettirenin İstediği Tarihten İtibaren Gün Esası İle Prim
Alınmak Suretiyle Sigorta Bedeli Yükseltilebilir.
8.4- Kısmi Hasarlarda, Taraflar Sigorta Sözleşmesini Feshetme Hakkına Sahiptir. Taraflar Fesih Hakkını
Ancak Tazminatı Ödemeden Önce Kullanabilir. Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin
Primi, Gün Esası Üzerinden Hesap Edilir Ve Fazlası Geri Verilir.
C- Çeşitli Hükümler
C.L – Sigorta Ücretinin Ödenmesi Ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
Sigorta Priminin Tamamının, Prim Taksitle Ödenmesi Kararlaştırılmışsa Peşinatın (İlk Taksit) Akit Yapılır
Yapılmaz Ve En Geç Poliçenin Teslimi Karşılığında Ödenmesi Gerekir. Aksi Kararlaştırılmadıkça, Prim Veya
Peşinat Ödenmediği Takdirde Poliçe Teslim Edilmiş Olsa Dahi Sigortacının Sorumluluğu Başlamaz Ve Bu
Husus Poliçenin Yüzüne Yazılır.
Primin Taksitle Ödenmesi Kararlaştırıldığı Takdirde, Taksitlerin Kesin Ödeme Zamanı, Miktarı Ve
Vadesinde Ödenmemesinin Sonuçları Poliçe Üzerine Yazılır Veya Poliçe İle Birlikte Yazılı Olarak Sigorta
Ettirene Bildirilir. Sigorta Ettiren Kimse, Kesin Vadeleri Poliçe Üzerinde Belirtilen Ya Da Yazılı Olarak
Kendisine Bildirilmiş Olan Prim Taksitlerinin Herhangi Birini Vade Günü Bitimine Kadar Ödemediği
Takdirde Temerrüde Düşer. Prim Ödeme Borcunda Temerrüde Düşülmesi Halinde Borçlar Kanunu
Hükümleri Uygulanır.
Poliçenin Yüzüne Yazılması Kaydıyla, Rizikonun Gerçekleşmesiyle Henüz Vadesi Gelmemiş Prim
Taksitlerinin Sigortacının Ödemekle Yükümlü Olduğu Tazminat Miktarını Aşmayan Kısmı Muaccel Hale
Gelir.
Bu Madde Uyarınca Sigorta Sözleşmesinin Feshedilmiş Sayıldığı Hallerde, Sigortacının Sorumluluğunun
Devam Ettiği Süreye Tekabül Eden Prim Gün Esası Üzerinden Hesap Edilerek Fazlası Sigorta Ettirene
İade Edilir.
C.2 –Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü
2.1- Sigortacı, Bu Sözleşmeyi, Sigorta Ettirenin Teklifnamede, Teklifname Yoksa Poliçe Ve Eklerinde Yazılı
Beyanına Dayanarak Yapmıştır.
2.2- Sigorta Ettirenin Beyanı Gerçeğe Aykırı Veya Eksik İse, Sigortacının Sözleşmeyi Yapmamasını Veya
Daha Ağır Şartlarla Yapmasını Gerektirecek Hallerde:
Sigortacı Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde Sözleşmeden Cayabilir Veya Sözleşmeyi
Yürürlükte Tutarak Aynı Süre İçinde Prim Farkını Talep Edebilir. Sigorta Ettiren, Talep Edilen Prim Farkını
Kabul Etmediğini Sekiz Gün İçinde Bildirdiği Takdirde Sözleşme Feshedilmiş Olur. Cayma Veya Feshin
Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin Primi, Gün Esası Üzerinden Hesap Edilir Ve Fazlası Geri
Verilir. Sigorta Ettiren Kimsenin Kasıtlı Davrandığı Anlaşıldığı Takdirde Sigortacı Riziko Gerçekleşmiş Olsa
Bile Sözleşmeden Cayabilir Ve Prime Hak Kazanır.
2.3- Sigorta Ettirenin Kastı Bulunmadığı Durumlarda Riziko; Sigortacı Durumu Öğrenmeden Önce Veya
Sigortacının Cayabileceği Ve Feshedebileceği Ya Da Caymanın Veya Feshin Hüküm İfade Etmesi İçin
Geçecek Sürede Gerçekleşirse, Sigortacı Tazminatı Tahakkuk Ettirilen Prim İle Tahakkuk Ettirilmesi
Gereken Prim Arasındaki Orana Göre Öder.
2.4- Süresinde Kullanılmayan Cayma Veya Prim Farkını Talep Etme Hakkı Düşer.
C.3- Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü Ve Sonuçları
Sözleşmenin Yapılmasından Sonra Sigortalı Şeylerin Teklifnamede, Teklifname Yoksa Poliçe Ve Eklerinde
Belirtilen Yeri Veya Hali Sigortacının Muvafakati Olmadan Sigorta Ettiren Tarafından Değiştirildiği
Takdirde, Sigorta Ettiren Sekiz Gün İçinde Durumu Sigortacıya Bildirmekle Yükümlüdür. Durumun
Sigortacı Tarafından Öğrenilmesinden Sonra:
3.1- Değişiklik, Sigortacının Sözleşmeyi Yapmamasını Veya Daha Ağır Şartlarla Yapmasını Gerektiren
Hallerden İse;
Sigortacı, Sekiz Gün İçinde Sözleşmeyi Fesheder Veya Prim Farkını Talep Etmek Suretiyle Sözleşmeyi
Yürürlükte Tutar.
Sigorta Ettiren, Talep Edilen Prim Farkını Kabul Etmediğini Sekiz Gün İçinde Bildirdiği Takdirde Sözleşme
Feshedilmiş Olur.
Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin Primi, Gün Esası Üzerinden Hesap Edilir Ve Fazlası
Geri Verilir.
Süresinde Kullanılmayan Fesih Veya Prim Farkını Talep Etme Hakkı Düşer.
Sigortalı Şeylerin Teklifnamede, Teklifname Yoksa Poliçe Ve Eklerinde Bildirilen Yerinin Veya Halinin
Değiştiğini Öğrenen Sigortacı, Sigorta Hükmünün Devamına Razı Olduğunu Gösteren Bir Harekette
Bulunursa Fesih Hakkı Düşer.
3.2- Değişiklik, Rizikoyu Hafifletici Nitelikte Ve Daha Az Prim Uygulamasını Gerektiren Hallerden İse:
Sigortacı, Bu Değişikliğin Yapıldığı Tarihten Sözleşmenin Sona Ermesine Kadar Geçecek Süre İçin Gün
Esasına Göre Hesap Edilecek Prim Farkını Sigorta Ettirene Geri Verir.
3.3- Sigortacının Sözleşmeyi Bu Değişikliklere Göre Yapmamasını Veya Daha Ağır Şartlarla Yapmasını
Gerektiren Hallerde:
A) Sigortacı Durumu Öğrenmeden Önce,
B) Sigortacının Fesih İhbarında Bulunabileceği Süre İçinde,
C) Fesih İhbarının Hüküm İfade Etmesi İçin Geçecek Süre İçinde Riziko Gerçekleşirse, Sigortacı,
Tazminatı Tahakkuk Ettirilen Prim İle Tahakkuk Ettirilmesi Gereken Prim Arasındaki Orana Göre Öder.
C.4- Birden Çok Sigorta
Sigortalanmış Şeyler Üzerine Sigorta Ettiren Başka Sigortacılarla Aynı Rizikolara Karşı Ve Aynı Süreye
Rastlayan Başka Sigorta Sözleşmesi Yapacak Olursa Bunu Önceki Sigortacılara Derhal Bildirmekle
Yükümlüdür.
Sigortacı, Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde Sözleşmeyi Feshedebilir. Süresinde
Kullanılmayan Fesih Hakkı Düşer.
C.5- Menfaat Sahibinin Değişmesi
Sözleşme Süresi İçinde; Menfaat Sahibinin Değişmesi Halinde Sigortanın Hükmü Devam Eder Ve Sigorta
Ettirenin Sözleşmeden Doğan Hak Ve Borçları Yeni Hak Sahibine Geçer.
Değişiklik Halinde, Sigorta Ettiren/Sigortalı Ve Sigortanın Varlığını Öğrenen Yeni Hak Sahibi Durumu
Onbeş Gün İçinde Sigortacıya Bildirmekle Yükümlüdür.
Sigortacı Değişikliği, Yeni Hak Sahibi De Sigortanın Varlığını Öğrendiği Tarihten İtibaren Sekiz Gün İçinde
Sözleşmeyi Feshedebilir. Süresinde Kullanılmayan Fesih Hakkı Düşer.
Feshin Hüküm İfade Ettiği Tarihe Kadar Geçen Sürenin Primi, Gün Esası Üzerinden Hesap Edilir Ve Fazlası
Yeni Hak Sahibine Geri Verilir. Sigortalı Şeylerin Sahibinin Değişmesi Anında Ödenmesi Gerekli Prim
Borçlarından, Sigorta Ettiren İle Fesih Hakkının Kullanmayan Yeni Hak Sahibi Birlikte Sorumludur.
Sigorta Ettirenin Ölümü Halinde, Sözleşmeden Doğan Bütün Hak Ve Borçlar Yeni Hak Sahibine Geçer.
C.6- Sigorta Yeri Ve Değişmesi Hali
Sigorta Teminatı, Sigorta Sözleşmesinde Belirtilen Yer Veya Yerler İçin Geçerlidir.
Sigortalı Şeylerin Bulunduğu Yerin Değiştirilmesi Halinde Madde C.3 Hükümleri Uygulanır.
C. 7- Tebliğ Ve İhbarlar
Sigorta Ettirenin/Sigortalının Bildirimleri Sigorta Şirketinin Merkezine Veya Sigorta Sözleşmesine Aracılık
Yapan Acenteye, Noter Eliyle Veya Taahhütlü Mektupla Yapılır.
Sigortacının Bildirimleri De Sigorta Ettirenin/Sigortalının Poliçede Gösterilen Adresine Veya Bu Adres
Değişmişse Son Bildirilen Adresine Aynı Surette Yapılır.
Taraflara İmza Karşılığında Elden Verilen Mektup Veya Telgrafla Yapılan Bildirimler De Taahhütlü
Mektup Hükmündedir. Sigortacı Tarafından Yapılan Fesih İhbarı Postaya Veya Notere Verildiği Tarihten
İtibaren 15 Gün Sonra Öğleyin Saat 12.00’de, Sigorta Ettiren/Sigortalı Tarafından Yapılan Fesih İhbarı İse
Postaya Veya Notere Verildiği Takip Eden Gün Öğleyin Saat 12.00’de Hüküm İfade Eder.
C.8- Ticari Ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı Ve Sigortacı Adına Hareket Edenler Sigorta Ettirene Ve Sigortalıya Ait Olarak Öğreneceği Ticari
Veya Mesleki Sırların Saklı Tutulmamasından Doğacak Zararlardan Sorumludur.
C.9- Yetkili Mahkeme
Bu Sigorta Sözleşmesinden Doğan Anlaşmazlıklar Nedeniyle Sigortacı Aleyhine Açılacak Davalarda
Yetkili Mahkeme, Sigorta Şirketi Merkezinin Veya Sigorta Sözleşmesine Aracılık Yapan Acentenin
İkametgâhının Veya Rizikonun Gerçekleştiği Yerde, Sigortacı Tarafından Açılacak Davalarda İse Davalının
İkametgâhının Bulunduğu Yerde Ticaret Davalarına Bakmakla Görevli Mahkemedir.
C.10- Zamanaşımı
Sigorta Sözleşmesinden Doğan Bütün Talepler İki Yılda Zaman Aşımına Uğrar.
C.11- Özel Şartlar
Bu Genel Şartlara Sigortalı Aleyhine Olmamak Üzere Özel Şartlar Konulabilir.
Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Yangına Sebebiyet Vermiş Olsun, Olmasın; Grev, Lokavt, İş Anlaşmazlığı, Kargaşalık Veya Halk
Hareketleri Sırasında Meydana Gelen Olaylar Ve Bu Olayları Önlemek Ve Etkilerini Azaltmak Üzere Yetkili
Organlar Tarafından Yapılan Müdahaleler Sonucu Sigortalı Şeylerde Doğrudan Meydana Gelen Bütün
Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Kloz Konusu Olaylar Sırasında Olsa Dahi, Üretim Düşmesi, Sigortalı Şeylerin Kirlenmesi, Paslanması,
Çürümesi Kalite Kaybı Gibi Dolaylı Zararlar Teminat Dışındadır.
İşbu Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Teminatı Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel
Şartları’nda Öngörülen Beyan Yükümlülüğüne Ek Olarak Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı
Cevaplarına Dayanılarak Verilmiştir.
Kötü Niyetli Hareketler Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozunda Belirtilen Olaylarla İlgili Olmaksızın, Sigortalı Ve
Sigortalının Usul Ve Füruu Dışındaki Herhangi Bir Kimsenin Kötü Niyetli Hareketi İle Bu Olayları Önlemek
Ve Etkilerini Azaltmak Üzere Yetkili Organlar Tarafından Yapılan Müdahaleler Sonucu Sigortalı Şeylerde
Doğrudan Meydana Gelen Yangın Ve İnfilak Sonucu Hariç Bütün Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
İşbu Kötü Niyetli Hareketler Teminatı

, Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen
Beyan Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Terör Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanununda Belirtilen Terör Eylemleri Ve Bu Eylemlerden Doğan Sabotaj İle Bunları Önlemek Ve Etkilerini
Azaltmak Amacıyla Yetkili Organlar Tarafından Yapılan Müdahaleler Sonucu Sigortalı Şeylerde Meydana
Gelen Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
Kloz Konusu Olayların Doğrudan Veya Dolaylı Sonucunda Meydana Gelse Dahi, Sigortalı Kıymetlerin
Kısmen Veya Tamamen Kullanılamaz Hale Gelmesine Sebep Olacak Biyolojik Ve/Veya Kimyasal Kirlenme,
Bulaşma Veya Zehirlenmeler Nedeniyle Ortaya Çıkacak Bütün Zararlar Teminat Kapsamı Dışındadır.
Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Deprem, Deniz Depremi (Tsunami) Ve Yanardağ Püskürmesinin Doğrudan Veya Dolaylı Neden Olacağı
Yangın, İnfilak, Yer Kayması Veya Toprak Çökmesi Sonucu Meydana Gelenler Dahil Bütün Zararlarla,
Temeller Ve İstinat Duvarları Teminata İlave Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Yangın Sigortası Genel Şartları Aksine, Deprem Veya Yanardağ Püskürmesinin Sebebiyet Vereceği
Yangın Ve İnfilaklarda, Sigortalı Şeylerin Kaybolmasından Doğan Zararlar.
Muafiyet
Deprem Veya Yanardağ Püskürmesinin Sebep Olacağı Yangın Dışındaki Zararlarda Sigortacılar, 72 Saatlik
Devamlı Bir Süre İçinde Meydana Gelen Zararın … Tl Sını Aşan Kısmından Sorumludur.
İhtarlar
1) Sigorta Ettiren, 72 Saatlik Sürenin Bitiminden Ve Her Halde Rizikonun Gerçekleştiğini Öğrendiği
Tarihten İtibaren En Geç Beş Gün İçinde Durumu Sigortacıya Bildirmekle Yükümlüdür.
2) İşbu Deprem Teminatı, Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Fırtına Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Yağmur, Kar, Dolu İle Beraber Olsun Olmasın Münhasıran Fırtına (10 Metre Yükseklikte Hızı, Saniyede
17.1 Metre “7 Bofor”Dan Fazla Esen Rüzgarlar) Veya Fırtına Sırasında Rüzgarın Sürüklediği Veya Attığı
Şeylerin Çarpması Sonucu Sigortalı Şeylerde Doğrudan Meydana Gelecek Zararlar Teminata İlave
Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1-Denizlerin, Çay, Dere Veya Kanalların Fırtına Da Dahil Olmak Üzere, Her Ne Sebeple Olursa Olsun
Kabararak Riziko Konusu Kıymetlerde Doğrudan Meydana Getireceği Her Türlü Zarar.
İşbu Fırtına Teminatı Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Kar Ağırlığı Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1-Yoğun Kar Yağışından Sonra, Çatı Üzerinde Biriken Karın Veya Buzun Gerek Ağırlığı Gerekse Kayması
Ve/Veya Düşmesi Nedeniyle, Sigorta Konusu Bina Ve İçindeki Şeylerde Doğrudan Meydana Gelecek
Zararlar,
2-Kar Ağırlığı Nedeniyle Çatıda Meydana Gelen Hasar Dolayısıyla Bina İçindeki Sigortalı Şeylerde Kar,
Dolu Veya Yağmur Sebebiyle Meydana Gelecek Islanma Sonucu Meydana Gelen Zararlar Teminata İlave
Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1-Çatı Üzerinde Kar Ağırlığının Etkisiyle Hasar Olmaksızın; Karın, Dolunun, Yağmurun Veya Eriyen Karın
Bina İçine Sızması Sonucu Meydana Gelecek Zararlar.
2-Açıktaki Şeylerde Meydana Gelecek Zararlar.
İşbu Kar Ağırlığı Teminatı Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Sel Veya Su Baskını Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1-Sigorta Konusu Şeyler Civarındaki Nehir, Çay, Dere Ve Kanalların Taşmasının,
2-Denizlerin Gelgit Olayları Ve Deniz Depremi (Tsunami) Dışında Kabarmasının, 3-Yağışlar Nedeniyle
Meydana Gelen Sel Veya Su Baskınının,
4-Pis Suların Kanalizasyon Ve Fosseptik Çukurlarından Yağışlar Nedeniyle Geri Tepmesinin,
5-Her Ne Sebeple Olursa Olsun Yeraltı Sularının, Riziko Konusu Kıymetlerde Doğrudan Sebep Olacağı
Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1-Bina İçindeki Veya Dışındaki Su Borularının Patlaması, Depolarının Patlaması Veya Taşması Sonucu
Meydana Gelen Zararlar,
2-Kalorifer Tesisatının Patlaması, Dahili Su, Yağmur Derelerinin Ve Oluklarının Taşması Sonucu Meydana
Gelen Zararlar,
3-Sel Veya Su Baskını Sonucu Dahi Olsa Yer Kayması Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar,
4-Yağışlar Nedeniyle Meydana Gelmediği Takdirde Riziko Mahali Dahilindeki Kanalizasyon Ve Fosseptik
Çukurlarından Geri Tepen Pis Suların Sebep Olacağı Zararlar,
5-Denizlerin Gelgit Olayları Ve Deniz Depremi (Tsunami) Sonucu Kabarması Nedeniyle Meydana Gelen
Her Türlü Hasar,
İşbu Sel Veya Su Baskını Teminatı Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Yer Kayması Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
Sigortalı Binanın İnşa Edilmiş Olduğu Arsada Veya Civarında Vuku Bulan Yer Kayması Veya Toprak
Çökmesi Sonucu Sigortalı Şeylerde Doğrudan Meydana Gelecek Zararlar İle Sel Veya Su Baskını
Nedeniyle Meydana Gelen Yer Kayması Ve Toprak Çökmesinden Doğan Zararlar Teminata İlave
Edilmiştir.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller
Sigortalı Bina Civarında Yapılan Kazılar Nedeniyle Meydana Gelen Yer Kayması Ve Toprak Çökmesinden
Doğan Zararlar.
Teminat Dışında Kalan Haller
1-Deprem Veya Yanardağ Püskürmesi Nedeniyle Meydana Gelen Yer Kayması Ve Toprak Çökmesinden
Doğan Zararlar,
2-Yer Kayması Riskinden Bağımsız Olarak, Binanın Mutad Olarak Oturmasından İleri Gelen Hasarlar,
3-Sigortanın Başlamasından Önce Sigortalı Kıymette Yer Kaymasının Resmi Makamlarca Tespit Edilmesi.
İşbu Yer Kayması Teminatı Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Dahili Su Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;
1-Sigorta Konusu Bina İçindeki, Su Depo Ve Sarnıçlarının, Su Borularının; Kalorifer Kazan, Radyatör Ve
Borularının; Temiz Veya Pis Su Tesisatının Patlaması, Taşması, Sızması, Tıkanması, Kırılması Ve
Donmasının Doğrudan Sebep Olduğu Zararlar,
2-Yağmur Sularının, Kar Veya Buzların Erimesi Sonucu Meydana Gelen Suların, Çatı Veya Saçaktan
Sızması; Su Olukları Veya Yağmur Derelerinin Tıkanması Veya Taşması Sonucunda Bina İçine Giren
Suların Doğrudan Sebep Olacağı Zararlar,
3-Kapatılması Unutulan Musluklardan Akan Suların Taşmasının Doğrudan Sebep Olacağı Zararlar,
4-Donma Sonucu Tesisatta Ve Tesisata Bağlı Cihazlarda Meydana Gelen Zararlar İle Teminat Kapsamına
Giren Zarara Yol Açan Tesisatın Onarılması Maksadıyla Duvarın Açılması Ve Kapatılması İçin Yapılan
Masraflar,
5-Yağışlar Nedeniyle Meydana Gelmediği Takdirde Kanalizasyon Ve Fosseptik Çukurlarından Geri Tepen
Pis Suların Doğrudan Sebep Olacağı Zararlar,
6-Şehir Su Şebekesinin Arızası Nedeniyle Sebep Olacağı Zararlar, Teminata İlave Edilmiştir.
Yukarıda Belirtilen Su Tesisatları Devamlı Kontrol Edilecek, Gereken Tamirat Zamanında Yaptırılacak Ve
Kış Başında Dona Karşı Gerekli Önlemler Alınacaktır. Bina Uzun Süre Boş Bırakıldığı Takdirde, Su
Tesisatına Bağlı Ana Musluk Kapatılacak Ve Tesisat Boşaltılacaktır.
Teminat Dışında Kalan Haller
1-Donma Sonucu Dışında Tesisatta Ve Tesisata Bağlı Cihazlarda Meydana Gelen Bozulma, Aşınma,
Eskime Gibi Zararlar,
2-Baca Deliklerinden, Damda Bırakılan Açıklıklardan, Açık Bırakılan Pencere Ve Kapılardan İçeri Giren
Suların Sebep Olacağı Zararlar,
3-Kar Veya Buzların Atılması Masrafları,
4-İzolasyon Yetersizliği Ve/Veya Kaybı Nedeniyle Yağmur Ve Kar Sularının Binanın Dış Cephe Veya
Terasından Veya Pencere, Kapı Ve Pervazlarından (Açıklarından) Sızması Ve/Veya Girmesi Nedeniyle
Meydana Gelen Zararlar İle Tedrici Nemlenme İle Isı Farkı Nedeniyle Oluşan Terleme, Küflenme Ve
Benzeri Nedenlerden Kaynaklanan Hasarlar,
5-Her Ne Sebeple Olursa Olsun Yeraltı Sularının Riziko Mahalline Sirayeti Nedeniyle Meydana Gelen
Hasarlar.
İşbu Dahili Su Teminatı Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Kara Taşıtları Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu Ve Motorsuz Kara Taşıt
Araçlarının Sigortalı Şeylere Çarpması Sonucu Doğrudan Meydana Gelecek Zararlar Teminata İlave
Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, Sigortalının Usul Ve Füruu İle Sigortalının Çalıştırdığı Veya Fiil Ve Hareketlerinden Sorumlu
Bulunduğu Kimseler Tarafından Kullanılan Taşıtların Sebep Olacağı Zararlar.
İşbu Kara Taşıtları Teminatı, Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Hava Taşıtları Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların Ve Diğer Hava Taşıtlarının
Çarpması Veya Düşmesi İle Bunlardan Parça Veya Bir Cisim Düşmesi Sonucu Sigortalı Şeylerde Doğrudan
Meydana Gelecek Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, Sigortalının Usul Ve Füruu İle Sigortalının Çalıştırdığı Veya Fiil Ve Hareketlerinden Sorumlu
Bulunduğu Kimseler Tarafından Kullanılan Taşıtların Sebep Olacağı Zararlar.
İşbu Hava Taşıtları Teminatı, Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Deniz Taşıtları Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
Motorlu Veya Motorsuz Deniz Taşıtlarının Sigortalı Şeylere Çarpması Sonucu Doğrudan Meydana
Gelecek Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Sigortalı, Sigortalının Usul Ve Füruu İle Sigortalının Çalıştırdığı Veya Fiil Ve Hareketlerinden Sorumlu
Bulunduğu Kimseler Tarafından Kullanılan Taşıtların Sebep Olacağı Zararlar.
İşbu Deniz Taşıtları Teminatı, Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan
Yükümlülüğüne İlaveten Bu Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak
Verilmiştir.
Duman Klozu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
Bir Boru Veya Menfezle Bacaya Bağlanmış Isıtma Ve Pişirme Cihazlarının Münhasıran Ani, Mutad Dışı
Veya Kusurlu Şekilde İşlemesi Nedeniyle Çıkan Duman Sonucu Sigortalı Şeylerde Doğrudan Meydana
Gelecek Zararlar Teminata İlave Edilmiştir.
Teminat Dışında Kalan Haller
1- Ocak Ve Şöminelerden Çıkan Dumanların Sebep Olduğu Zararlar.
2- Binaların Dış Kısımlarında Ve Açıktaki Şeylerde Meydana Gelen Duman Zararları. İşbu Duman Teminatı,
Sigorta Ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda Öngörülen Beyan Yükümlülüğüne İlaveten Bu
Klozla İlgili Sorulara İlişkin Yazılı Ve İmzalı Cevaplarına Dayanılarak Verilmiştir.
Yangın Ve İnfilak Mali Sorumluluğu
(Yangın Sigortası İle Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)
Bu Klozda Verilen Ek Teminat1ar, Birlikte Verilebileceği Gibi Ayrı Ayrı Da Verilebilir.
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla
1.1. Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
Bu Sigorta, Kiracının Kiralanana Vereceği Zarar Nedeniyle Veya Kira İntifa Kaybına Sebebiyet
Vermelerinden Doğacak Zararları Teminat Altına Alır.
Kiralanana Verilecek Zarar Dolayısıyla Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu Sigortasında Ödenecek
Tazminatın Hesabında Esas Tutulacak Kıymet, İnşa Tarihinden İtibaren Meydana Gelen Eskime Payı
Düşülmek Suretiyle Hasar Yer Ve Tarihindeki Rayiçlere Göre Binanın Bulunacak İnşa Kıymetidir. Bina
Yeniden İnşa Edilmeyecekse, Tazminat Miktarı Binanın Hasardan Bir Önceki İş Günü Alım Satım
Kıymetinden Arsa Kıymeti Düşülerek Bulunacak Miktarı Geçemez.
Kira Veya İntifa Kaybına Sebebiyet Vermeleri Dolayısıyla, Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
Sigortasında Ödenecek Tazminatın Hesabında Esas Tutulacak Kıymet, Bir Seneyi Geçmemek Üzere,
Hasar Tarihinde Kirada Bulunan Kısımların Tamiri Veya Yeniden İnşası İçin Tesbit Edilecek Süreye İsabet
Edecek Olan Kira Bedeli Tutarıdır.
1.2. Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu Kiralanan Bina Sebebiyle Doğacak Hukuki Sorumluluğu Karşılar Ve
Ödenecek Tazminatın Hesabında Esas Tutulacak Kıymet, Kiracıya Ait Eşya Ve Emtianın, Yangın Poliçesi
Genel Şartları Hükümlerine Göre Bulunacak Değerdir.
1.3. Malik Veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
Malik Veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu Yangın Veya İnfilak Hasarının Sirayeti Yüzünden Komşu
Bina Ve Mallarına Vereceği Zararları Karşılar.
Yangın Veya İnfilak Hasarının Sirayeti Yüzünden Komşulara Vereceği Zararlar Dolayısıyla Malik Veya
Kiracının Komşulara Verilen Zararın Ve Zararın Giderilmesi İle İlgili Ödenecek Tazminatın Hesabında Esas
Tutulacak Kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümlerine Göre Bulunacak Bina Ve Muhteviyatının
Değeridir.

Newer Post